Lindab

Artykuł Dodaj artykuł

102 dB nie zanieczyszczają środowiska

Zgodnie z nowym Rozporządzeniem Ministra Środowiska co 17 minut będzie mógł zgodnie z prawem w porze dnia przelatywać nad domem, szkołą, czy przedszkolem samolot hałasujący jak syrena karetki pogotowia.

Zgodnie z nowym Rozporządzeniem Ministra Środowiska co 17 minut będzie mógł zgodnie z prawem w porze dnia przelatywać nad domem, szkołą, czy przedszkolem samolot hałasujący jak syrena karetki pogotowia.

Z dniem 19 lipca weszło w życie nowe rozporządzenie określające dopuszczalne wartości poziomu hałasu w środowisku. Ogłoszone 5 lipca br. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dziennik Ustaw z 2007 r. Nr 120 poz. 826) definiuje rodzaje terenów, dla których ogranicza się poziom hałasu środowiskowego oraz rodzaje źródeł i wartości dopuszczalne w porze dnia i nocy.

Nowe rozporządzenie, zgodne ze zmianami prawa o ochronie środowiska wynikającymi z integracji z Unią Europejską, liberalizuje kwestie rodzajów hałasów, dla których tworzy się ograniczenie wartości dopuszczalnej ze względu na ochronę środowiska. Liberalizacja dotyczy uznawania zanieczyszczenia środowiska hałasem chwilowym pochodzącym z operacji startów, lądowań i przelotów samolotów jako nieistotnego rodzaju zanieczyszczenia, dla którego niewymagane jest stworzenie ograniczeń emisji hałasu jednorazowego zdarzenia lub liczby zdarzeń.

Hałas przelotów samolotów jest oceniany tylko poprzez wartość wskaźnika oceny dobowej i długookresowej w przedziałach czasowych 16 godzinnej pory dnia i 8 godzinnej pory nocy. Liczbowo dopuszczalne wartości hałasu są takie same dla oceny dobowej i długookresowej, i identyczne z wartościami z poprzedniego rozporządzenia. Nowy sposób oceny obciążenia środowiska chwilowym hałasem lotniczym analizuje szkodliwe działanie długookresowe w czasie jednego dnia sprowadzając poziom emisji jednego zdarzenia do wartości uśrednionej w przedziale czasu odniesienia (16 godzinna pora dnia, 8 godzinna pora nocy).

Zgodnie metodologią pomiarowej oceny hałasu i procedurami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 23 stycznia 2003 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów poziomów w środowisku substancji lub energii przez zarządzającego droga, linia kolejowa, linia tramwajowa, lotniskiem, portem można powiedzieć, że trudno będzie wykazać szkodliwe działanie chwilowego hałasu przelotów samolotów poprzez porównanie z wartościami dopuszczalnymi dla tego rodzaju źródła i terenu.

Ocenianie szkodliwości działania chwilowych źródeł hałasu dawką energii akustycznej może oznaczać utracenie możliwości korzystania z terenu w majestacie prawa. Jeśli poziom dźwięku jednego przelotu mierzony na ziemi będzie wynosił 102 dB, to już przy 4 przelotach nastąpi przekroczenie dopuszczanej dawki energii akustycznej w środowisku.

Jeśli natomiast poziom hałasu jednego przelotu będzie wynosił 90 dB (głośność jak syrena karetki pogotowia), to przekroczenie dopuszczalnej dawki energii akustycznej w środowisku nastąpi dopiero po 54 przelotach samolotów. Oznacza to, że w godzinach między 6:00-22:00 co 17 minut będzie mógł nad głową przelatywać samolot hałasujący przez 15-30 sekund.

Przy poziomie 90 dB w zasadzie trudno mówić o możliwości korzystania z terenu mieszkalnego, ogródka, czy placu zabaw przy szkole. Przy hałasie 83 dB (hałas ruszającego samochodu na światłach) odbyć się będzie mogło aż 250 przelotów samolotów, aby móc mówić o przekroczeniu dopuszczanej dawki szkodliwej energii akustycznej w środowisku. W praktyce prawo dopuszcza, aby w godzinach między 6:00-22:00 mógł odbyć się przelot tak hałaśliwego samolotu co 4 minuty. Natura szkodliwego działania hałasu chwilowego jest inna niż długookresowe działanie dźwięku o niskim poziomie. Pojawianie się impulsów akustycznych co interwał czasowy jest bardziej destrukcyjne psychicznie niż fizycznie.

Z nowego rozporządzenia zapewne zadowoleni będą dyrektorzy portów lotniczych oraz wojewodowie, którzy nie będą musieli tworzyć obszarów ograniczonego użytkowania ze względu na hałas lotniczy. Czy ludność narażona na hałas chwilowy będzie zadowolona - nie wiadomo. Jedno jest pewne - tereny znajdujące się pod wpływem tego rodzaju hałasu będą ulegać degradacji pomimo prawnego stwierdzenia, że jest dobrze.

Analizując rozporządzenie można dojść do wniosku, że intencją rządu jest, aby ludzi jak zwierzęta spłoszyć hałasem i zmusić do opuszczenia terenu.

Opracował

Jacek Danielewski
FABRYKA CISZY
Eksperci Akustyki w Architekturze
ul. K.Potockiej 45B/11
60-211 Poznań
www.akustyka.pl
fc@akustyka.pl