Lindab

Artykuł Dodaj artykuł

Międzynarodowy Kongres PROCLIMATE 2015 Trendy i technologie jutra już za nami!

Współczesna gospodarka jest ściśle związana i w dużej mierze zależna od branży techniki chłodniczej i klimatyzacyjnej - to główny wniosek wybrzmiewający podczas drugiej edycji Międzynarodowego Kongresu PROCLIMATE, który 4. marca odbył się w Warszawie.  

PROCLIMATE logoWspółczesna gospodarka jest ściśle związana i w dużej mierze zależna od branży techniki chłodniczej i klimatyzacyjnej - to główny wniosek wybrzmiewający podczas drugiej edycji Międzynarodowego Kongresu PROCLIMATE, który 4. marca odbył się w Warszawie.

Międzynarodowy Kongres PROCLIMATE 2015W wydarzeniu udział wzięło ponad 150 gości skupiających przedstawicieli sektora chłodnictwa i klimatyzacji, użytkowników instalacji, decydentów, a także środowisk akdemickich. Podczas 4. paneli tematycznych swoje prezentacje przedstawiło 17 polskich     i zagranicznych prelegentów. Kongresowi patronowali Wicepremier i Minister Gospodarki pan Janusz Piechociński, Minister Pracy i Polityki Społecznej pan Władysław Kosiniak-Kamysz, Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu ds. Polityki Klimatycznej w Ministerstwie Środowiska pan Marcin Korolec, prof. Jerzy Buzek - Przewodniczący Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii w Parlamencie Europejskim oraz największa niezależna organizacja biznesu w Polsce - Krajowa Izba Gospodarcza.

PROCLIMATE to bez wątpienia jedno z ważniejszych wydarzeń merytorycznych sektora chłodnictwa w naszym kraju. To oczekiwana i skuteczna platforma służąca wymianie doświadczeń i informacji oraz nawiązywaniu kontaktów. Dlatego sala, w której odbywał się Kongres pękała w szwach, w kuluarach zaś prowadzono dziesiątki ważnych rozmów.

W TELEGRAFICZNYM SKRÓCIE

Uroczystego otwarcia Kongresu dokonały pani Małgorzata Wejtko - w imieniu pana Marcina Korolca, Sekretarza Stanu, Pełnomocnika Rządu ds. Polityki Klimatycznej w Ministerstwie Środowiska oraz pani Czesława Ostrowska z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Następnie zebrani goście obejrzeli i usłyszeli przesłanie prof. Jerzego Buzka - honorowego patrona PROCLIMATE 2015. W swoim wystąpieniu prof. Buzek podkreślił niezwykłą wagę Kongresu i spójność prezentowanej na nim tematyki z priorytetowymi celami wdrażanymi przez Komisję Europejską zgodnie z polityką wyznaczoną przez UE.

Po oficjalnym otwarciu Kongresu, swoje przemówienia wygłosili dwaj przedstawiciele Komisji Europejskiej - pan Marcos Gonzalez-Alvarez z Dyrekcji Generalnej ds. Energii, który przedstawił najświeższe informacje na temat zmian w zakresie Dyrektyw UE dotyczących ekoprojektowania i oznakowania energetycznego oraz pan Arno Kashl z Dyrekcji Generalnej ds. Działań w Dziedzinie Klimatu, który przedstawił informacje na temat wdrażania nowego rozporządzenia UE w sprawie F-gazów.

Sesja pierwsza zakończyła się wystąpieniem pana Andrzeja Muszela z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej na temat problemów wynikających z pracy Ministerstwa nad rozporządzeniem w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy instalacjach ziębniczych.

ROK 2020 JUŻ NADSZEDŁ

Grzegorz Michalski, Robert Grejcz, Wacław Maniawski
Grzegorz Michalski, Robert Grejcz, Wacław Maniawski

Po przygotowanej przez organizatorów konferencji prasowej dla przedstawicieli mediów, uwaga kongresu skupiła się na perspektywach branży. Prezentacje na temat wyzwań i szans jakie niesie nowe prawodawstwo UE przygotowali pan dr Rafał Andrzejczyk we współpracy z panem drm Tomaszem Muszyńskim z Politechniki Gdańskiej, którzy opowiedzieli o zmianach konstrukcyjnych i technologicznych w budowie instalacji chłodniczych w kontekście zastępowania F-gazów oraz ich mieszanin nowymi substancjami o niskim potencjale tworzenia efektu cieplarnianego i substancjami naturalnymi.

Kolejną prezentację wygłosiła pani Dina Köpke z firmy Emerson Climate Technologies, która skupiła się na omówieniu mnogości przepisów mających wpływ na produkty producentów HVACR. Jak podkreśliła przepisy te dotyczą podstaw bezpieczeństwa produktów, np. w dyrektywie maszynowej, obejmują kwestie ochrony środowiska przed substancjami niebezpiecznymi, substancjami chemicznymi, opakowaniami i F-gazami, ale także mają służyć osiągnięciu celów UE na wyższym szczeblu, w zakresie poprawy efektywności energetycznej   i redukcji emisji gazów cieplarnianych. Wiele z tych zasad i przepisów ma z kolei pośredni wpływ na inne. Jednym z przykładów podanych przez Dinę Köpke jest rozporządzenie w sprawie F-gazów, które zmusi branżę do przejścia na czynniki chłodnicze o niższym potencjale globalnego ocieplenia (GWP), co prawdopodobnie przełoży się na problemy w obszarze łatwopalności. To z kolei wymaga zgodności z dyrektywą ATEX i ewentualnie wyższej klasy w dyrektywie PED dotyczącej urządzeń wysokociśnieniowych - co może w konsekwencji oznaczać konieczność prowadzenia badań procesów spawalniczych podczas produkcji komponentów.

Następnie głos zabrał pan Per Jonasson z Europejskiego Stowarzyszenia Klimatyzacji i Chłodnictwa (AREA), który swoją prezentację skupił wokół perspektyw branży. Podkreślił,  że już za chwilę najlepsze praktyki i rozwiązania w zakresie czynników i układów chłodniczych, które dobrze znamy, zostaną zakwestionowane i będą musiały zostać zmienione lub rozwinięte. Wyrażenie „rok 2020 już nadszedł” jakiego użył, miało na celu podkreślenie konieczności pilnego dostosowania się do nowych zasad regulujących stosowanie f-gazów.

W Panelu III, w którym omawiane były kwestie bezpieczeństwa i standardów czynników chłodniczych głos zabrali: pan Torben Funder-Kristensen z firmy Danfoss, który mówił na temat oceny ryzyka przy stosowaniu czynników chłodniczych o niskim potencjale globalnego ocieplenia (GWP), pani Els Baert z firmy Daikin prezentująca europejskie normy bezpieczeństwa (EN) oraz ich oddziaływanie na branżę, a także pan Ray Gluckman z Gluckman Consulting, który energicznie przedstawił przegląd czynników chłodniczych i przewidywanych tendencji rynkowych, wzywając obecnych do przejścia na czynniki chłodnicze o niższym potencjale globalnego ocieplenia.

Ostatni panel składał się z prezentacji przykładów zastosowań. Jako pierwsi swoją prelekcję przedstawili dr Jerzy Gagan oraz dr Kamil Śmierciew z Politechniki Białostockiej, szczegółowo omawiając kwestię poprawy efektywności energetycznej. Następnie swoją prezentację przedstawił pan Raul Simonetti z firmy Carel, który opowiedział o technologiach redukujących globalny równoważnik efektu cieplarnianego TEWI (Total Equivalent Warming Impact)  i emisjach sumarycznych. Pan Grzegorz Mizera z Instytutu Maszyn Przepływowych PAN Gdańsk oraz pan prof. Dariusz Butrymowicz z Politechniki Białostockiej skupili się z kolei na prezentacji doświadczeń w zakresie stosowania propanu, jako czynnika chłodniczego w instalacjach chłodniczych w urządzeniach dla przechowalnictwa. W swoim wystąpieniu uwzględnili także potencjalne kierunki rozwoju propanowych instalacji chłodniczych dla tego sektora.

Kolejnym panelistą był pan Jürgen Göller reprezentujący zarówno firmę Carrier jak i EPEE, który swoją prelekcję poświęcił omówieniu zastosowania czynnika CO2 w instalacjach chłodniczych supermarketów. W swoim przemówieniu podkreślił, że w porównaniu z układem chłodniczym R404A DX, niski współczynnik efektu cieplarnianego (GWP) i wysoka efektywność energetyczna CO2 umożliwiają znaczne zmniejszenie ogólnego wpływu na ocieplenie klimatu subkrytycznych i transkrytycznych układów chłodniczych dla supermarketów.

Panel IV, a tym samym część merytoryczną Kongresu zakończyła prezentacja pana Jürgena Süssa z Efficient Energy, który postanowił podzielić się z uczestnikami Kongresu perspektywą przyszłości, czyli omówił możliwości zastosowania wody jako czynnika chłodniczego. Jak podkreślił w swoim wystąpieniu, zastosowanie wody w agregatach  do chłodzenia cieczy jest znane z instalacji absorpcyjnych i już dawno zostało wdrożone  w przemyśle. Jednak zastosowanie w systemach, gdzie para wodna jest sprężana od ciśnienia parowania do ciśnienia skraplania za pomocą sprężarki, do tej pory nie miało miejsca na znaczną skalę.  Prezentacja zawierała podsumowanie odpowiednich właściwości wody jako czynnika chłodzącego, ale także pokazała w jaki sposób podejść do tego zagadnienia, aby umożliwić jego techniczną realizację w sposób komercyjnie opłacalny.

Zdaniem uczestników była to kolejna, bardzo udana edycja Kongresu PROCLIMATE . Wszyscy podkreślali niezwykle mocny program merytoryczny oraz to, że udało się osiągnąć optymalną równowagę pomiędzy skalą przedsięwzięcia, a możliwością nawiązania indywidualnych, często międzynarodowych relacji.

Podobne artykuły