Lindab

Artykuł Dodaj artykuł

W jaki sposób narzędzia do optycznego obrazowania gazów wspierają kulturę bezpieczeństwa

Wizualizacja niebezpiecznego gazu dostarcza personelowi szczegółów umożliwiających podjęcie działań, przekazanie ich

Wizualizacja niebezpiecznego gazu dostarcza personelowi szczegółów umożliwiających podjęcie działań, przekazanie ich

Podczas opracowywania lub wzmacniania kultury bezpieczeństwa w organizacji słowo „kultura” powinno wyróżniać się tak samo jak „bezpieczeństwo”. Bez odpowiedniego zaangażowania organizacji protokoły bezpieczeństwa lub procedury mogą wydawać się jedynie uzupełnieniem wspólnego celu działania, jednak bezpieczeństwo musi być kluczowym aspektem każdej czynności związanej z potencjalnie niebezpiecznymi gazami. Poparcie ze wszystkich poziomów pomaga uniknąć słabych ogniw tam, gdzie może dojść do poważnego uchybienia w zakresie bezpieczeństwa. Bezpieczne działanie zapewnia ochronę nie tylko osobom stosującym takie zasady w praktyce, lecz także współpracownikom i osobom postronnym. Działania związane z wydobyciem i przesyłaniem gazu i ropy, a także elektrowniami oraz innymi zakładami przemysłowymi, powinny być realizowane we współpracy z dostawcami technologii, którzy stawiają na bezpieczeństwo. Na przykład firma FLIR, projektant i producent kamer termowizyjnych, jest określany jako „szósty zmysł świata” („The World’s Sixth Sense”), ponieważ taki cel jest zakorzeniony w jej dążeniu do bezpiecznej przyszłości. Firmy pracujące z gazami, które mogą powodować zagrożenia, powinny starać się integrować skuteczne i wydajne technologie umożliwiające stosowanie bezpiecznych praktyk roboczych. Ostatnie postępy w technologii optycznego obrazowania gazów dają firmom z wielu branż możliwość poprawienia zabezpieczeń i wzmocnienia kultury bezpieczeństwa w całej organizacji.

Wpływ urządzeń zabezpieczających na kulturę

Wiele powszechnych zasad bezpieczeństwa zależy od urządzenia działającego wyłącznie w strefie względnie niebezpiecznej. Osobiste czujniki gazu mają duże znaczenie dla ochrony pracowników, ale ostrzegają o one niebezpieczeństwie tylko wtedy, gdy nosząca go osoba stoi w chmurze gazu. Jest wiele różnych technologii, które pozwalają operatorom wykryć niebezpieczne warunki pracy, ale tylko kilka z nich ostrzega operatora już przed wejściem w strefę zagrożoną. Odnosi się to do mało zaawansowanych metod wykrywania nieszczelności, jak próba pianowa. Podsumowując, takie badania i ich wyniki mogą nieść przekaz, że pewne ryzyko jest akceptowalne i być może nieodzowne i jednocześnie przeczyć zasadom bezpieczeństwa.

Przykład: Pracownik branży naftowej i gazowej na kładce zbiornika jest wewnątrz wycieku gazu z otwartego włazu.

Przykład: Pracownik branży naftowej i gazowej na kładce zbiornika jest wewnątrz wycieku gazu z otwartego włazu. 

Podobnie jak niektóre narzędzia zabezpieczające, rutynowe zadania związane z bezpieczeństwem wiążą się z nieuchronnym zagrożeniem osobistym. Doskonałym przykładem z branży wydobycia ropy i gazu są pomiary zbiornika. Pracownicy muszą wchodzić na drabinę i wychodzić na kładkę, aby wsunąć miernik głęboko w ciecz. Pracownik stoi bezpośrednio nad zbiornikiem, gdzie potencjalnie może występować wysokie stężenie emitowanych gazów bez wykrycia.

W dalszej części zmienia się profil ryzyka. Wiele gazów węglowodorowych w rafineriach jest bardziej trujących niż gazy znajdujące się w zakładach wydobywczych. W efekcie pracownik, który nieświadomie wejdzie w niebezpieczną strefę, może narazić się na bardziej negatywne konsekwencje lub skutki w krótszym czasie. Częstą metodą wykrywania niebezpiecznych poziomów gazu w tym kontekście są zakładane przez pracowników monitory gazu. 

Jednak, nawet najbardziej popularny sprzęt do monitorowania bezpieczeństwa wiąże się z pewnym poziomem niepewności. Wykrywacz gazu do noszenia zaczyna piszczeć: czy to oznacza że osoba nosząca go znajduje się na brzegu czy w środku chmury gazu? W którym kierunku osoba nosząca go powinna wychodzić ze strefy zagrożenia? Ważniejsze w likwidowaniu niebezpiecznych warunków jest określenie dokładnej lokalizacji wycieku. Te technologie są dobre w wykrywaniu obecności gazu, ale mają swoje wady. Stosowanie ich może w pewnym stopniu wzmacniać kulturalne poczucie, że „wystarczająco blisko” znaczy „wystarczająco dobrze”.

Wykraczanie poza tradycyjne zastosowania optycznego obrazowania gazów

W ujęciu historycznym optyczne obrazowanie gazów (OGI) było analizowane pod kątem zgodności. Konieczne jest spełnienie wymaganych prawnie wartości granicznych dotyczących emisji, dlatego firmy zainwestowały w zasoby OGI, aby identyfikować źródła emisji. Obecnie coraz więcej liderów z sektora naftowego i gazowego wdraża dobrowolnie strategie redukcji emisji, aby powstrzymać zmiany klimatyczne. Powstała inicjatywa Oil and Gas Climate Initiative, na której czele stoją prezesi trzynastu dużych firm. W Stanach Zjednoczonych powstało przedsięwzięcie ONE Future Coalition, która postawiła sobie za cel zmniejszenie emisji do 1 procenta do 2025 roku w całym łańcuchu dostaw gazu ziemnego. OGI zapewnia skuteczną i wydajną technologię pomiaru poziomu wielu gazów związanych z tymi inicjatywami, zwłaszcza metanu. W ten sposób OGI przyczynia się do bezpieczeństwa roboczego oraz chroni środowisko. Firmy cały czas odkrywają, że bezpieczeństwo w naturalny sposób nie tylko ułatwia ochronę środowiska, lecz także przynosi wymierne korzyści. Na przykład firma Jonah Energy z Wyoming korzysta z kamery termowizyjnej FLIR GF320 do wykrywania metanu i lotnych związków organicznych. Po wdrożeniu tego programu spółka ta zmniejszyła emisje lotne o 75 procent w ciągu kilku lat i odnotowała skumulowane oszczędności gazu przekraczające 5 milionów USD, czyli więcej niż wydatki na koszty programu. 

Zakłady usługowe oraz firmy z sektora naftowego i gazowego rozpoczęły sprawdzanie komponentów z OGI, których nie obejmują przepisy regulacyjne, aby zmniejszyć emisję w większej liczbie punktów. Częściową przyczyną nadawania większej roli OGI jest znaczne zmniejszenie kosztów wysokiej jakości systemów obrazowania. Niechłodzone urządzenia do obrazowania w podczerwieni, takie jak FLIR GF77, są dostępne na znacznie niższej cenie w porównaniu z chłodzonymi modelami OGI. Ta przystępna cena, wraz z chęcią wykorzystywania OGI w nowy sposób, spowodowała, że organizacje przedefiniowały związki urządzeń zabezpieczających z personelem. Tradycyjnie tylko zespół ds. wykrywania i usuwania wycieków (LDAR) używa OGI, a w niektórych zakładach dostęp do tej technologii ma również zespół ds. BHP i ochrony środowiska. Obecnie niższy poziom cenowy ręcznych urządzeń OGI pozwala większej liczbie pracowników, np. technikom napraw serwisowych, stosowanie „szóstego zmysłu” wykrywania gazu. Dzięki temu większa liczba pracowników zyskuje wartościowe narzędzie do oceny bezpieczeństwa w miejscu pracy.

Bezpieczeństwo wynikające z odległości

Pierwsza korzyść związana z bezpieczeństwem, wpływająca korzystnie również na kulturę bezpieczeństwa, to zasięg kamer OGI. W przeciwieństwie do innych narzędzi kamera OGI daje możliwość wizualizacji niebezpiecznych stanów z bezpiecznej odległości. Pracownicy rafinerii wyposażeni w OGI mogą ocenić, czy w strefie nagromadzony jest toksyczny gaz i uniknąć narażenia na jego działanie, które byłoby wymagane, by usłyszeć piszczenie noszonego monitora gazu. 

Pracownicy wyznaczeni do pomiarów dużych zbiorników mogą natomiast ocenić charakterystykę emisji zbiornika przed wejściem w potencjalną chmurę. Dzięki OGI pracownicy w takiej sytuacji mogą łatwo skanować w kierunku podmuchu wiatru, co daje im możliwość wybrania bezpieczniejszej pozycji na kładce, a jeżeli nie widać gazu, przekazać informację o czystym terenie umożliwiającym bezpieczniejszy pomiar. OGI przekazuje pracownikom precyzyjne informacje na temat niebezpieczeństw występujących w bezpośrednim otoczeniu, co umożliwia podjęcie działań i uniknięcie zagrożenia dla personelu.

OGI do analizy w kontekście zespołu

OGI zapewnia również wartość w kontekście analizy i pracy zespołu. Po porównaniu wyników z kamer operatorzy mogą zidentyfikować wspólne cechy aparatury, która jest niesprawna podczas pracy i wykryć podstawowe przyczyny problemów. OGI może na przykład wygenerować dowody, na podstawie których użytkownicy wykryją nieprawidłowe wartości parametrów takich jak ciśnienie. Być może określony typ komponentu ciągle ulega uszkodzeniu w danej strefie. Ponieważ kamery takie jak FLIR GF77 są skalibrowane do pomiaru temperatury, pomagają w naprawie różnych usterek, co usprawnia rozwiązywanie problemów. 

Obrazy i filmy z urządzeń OGI takich jak FLIR GF77 mogą zapewnić rzeczowe informacje umożliwiające rozwiązywanie problemów związanych z bezpieczeństwem i eksploatacją.Obrazy i filmy z urządzeń OGI takich jak FLIR GF77 mogą zapewnić rzeczowe informacje umożliwiające rozwiązywanie problemów związanych z bezpieczeństwem i eksploatacją.

OGI przekazuje również dane, których nie można uzyskać przy użyciu tradycyjnych urządzeń do wykrywania gazu, co poprawia komunikację między członkami zespołów i dostarcza faktów do łatwego porównania. Szczególną wartość mają filmy OGI, które mogą znaczyć dla personelu więcej niż tysiąc słów. Stanowią one narzędzie do łatwego wskazywania niebezpiecznych praktyk w organizacji. Ekran dotykowy LCD w urządzeniu FLIR GF77 umożliwia użytkownikom regulowanie obrazów dla uzyskania lepszej wizualizacji, a protokół komunikacji Wi-Fi daje możliwość niezwłocznego informowania innych o niebezpieczeństwie przez smartfona, co przyspiesza proces naprawy.

Optyczne obrazowanie gazów umacnia kulturę bezpieczeństwa

Nowa przystępność technologii OGI nie tylko usprawnia monitorowanie bezpieczeństwa w branży naftowej i gazowej, lecz także umacnia kulturę bezpieczeństwa w organizacjach. OGI chroni personel poprzez przedstawianie zagrożeń bezpieczeństwa z odległości, zanim pracownik zostanie narażony na niebezpieczeństwo. Daje ona możliwość każdemu użytkownikowi zidentyfikowania niebezpiecznej sytuacji i znalezienia szybkich środków zaradczych. A dzięki temu, że więcej pracowników dysponuje możliwościami wykrywania odchyleń, nad bezpieczeństwem czuwa więcej par oczu, co sprzyja bezpiecznej pracy. 

Te korzyści nie są dostępne wyłączne dla zakładów wydobycia i przesyłania produktów naftowych i gazowych. Niski poziom cenowy, wysokiej jakości urządzeń, pozwala nowym branżom na korzystanie z OGI jako narzędzia do zarządzania środowiskiem i bezpieczeństwem. Oprócz firm z sektora gazu ziemnego, bio elektrownie również mogą wykorzystywać OGI do ochrony pracowników i prac w miejscach niewykrytych wycieków. Wiele firm usługowych kupuje kamery OGI, aby nie ograniczać się do stosowania technologii wyłącznie w celu zapewnienia zgodności z przepisami. W ten sam sposób firmy z sektora energii odnawialnej mogą stosować OGI do monitorowania gazu, zwiększenia bezpieczeństwa oraz poprawy kultury bezpieczeństwa.

Podobne artykuły