Top Projekt. Sp. z o.o. Przedstawicielstwo techniczno - handlowe

Przetarg

Przebudowa kotłowni w budynku Szkoły Podstawowej w Białym Kościele

13-02-2020, 00:00

Dane kontaktowe

Urząd Miasta i Gminy w Strzelinie
ul. Ząbkowicka 11,57-100 Strzelin
tel. 071 3921971 w. 154
fax. 713 921 303
e-mail: umig@strzelin.pl
http:// http://bip.gmstrzelin.finn.pl/

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu


Ogłoszenie nr 512579-N-2020 z dnia 2020-02-13 r.

Urząd Miasta i Gminy w Strzelinie: Przebudowa kotłowni w budynku Szkoły Podstawowej w Białym Kościele
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miasta i Gminy w Strzelinie, krajowy numer identyfikacyjny 52863000000000, ul. ul. Ząbkowicka  11 , 57-100  Strzelin, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 071 3921971 w. 154, e-mail umig@strzelin.pl, faks 713 921 303.
Adres strony internetowej (URL): http://bip.gmstrzelin.finn.pl/
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
http://bip.gmstrzelin.finn.pl/

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://bip.gmstrzelin.finn.pl/

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
osobiście lub pocztą lub pocztą kurierską
Adres:
Gmina Strzelin, ul. Ząbkowicka 11, 57-100 Strzelin, Biuro Obsługi Interesanta (pok. 20)

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa kotłowni w budynku Szkoły Podstawowej w Białym Kościele
Numer referencyjny: ZP.2.2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje przebudowę kotłowni w budynku Szkoły Podstawowej w Białym Kościele poprzez: - Wykonanie nowej kotłowni na olej opałowy i magazynu oleju opałowego w obrębie istniejących pomieszczeń kotłowni i składu opału zlokalizowanego w części piwnicznej budynku w zakresie:- Wykonania warstwy wyrównawczej cementowej gr. 3-5 cm na istniejącej posadzce z wykonaniem zbrojenia siatkami posadzkowymi;- Ułożenia płytek GRES na posadzkach oraz fundamencie pod kotły;- Ułożenia płytek ściennych ceramicznych na ścianach do wysokości 2,0 m ponad poziom posadzki;- Wymiany odparzonych i głuchych tynków;- Dwukrotnego malowania ścian i stropów.- Wymianę źródła ciepła (dwa kotły opalane drewnem) i zmianę sposobu ogrzewania na olej opałowy wraz z wykonaniem magazynu oleju. W skład instalacji wchodzą następujące elementy:- Stojący stalowy kocioł olejowy kondensacyjny z palnikiem olejowym, regulatorem obiegu kotła i zintegrowanym układem rozruchowym przystosowanym do ciągłej eksploatacji na olej opałowy, o znamionowej mocy cieplnej 146 kW (dla parametrów tz/tp = 80/60°C), pojemności wodnej 265 dm3, minimalnej sprawności znormalizowanej Hi = 103% (dla parametrów tz/tp = 75/60°C) – 2 szt.- Zestaw fabrycznego orurowania wymiennika ciepła z pompą obiegową i zaworem zwrotnym (wyposażenie dodatkowe kotła) – 2 szt.- Zawór bezpieczeństwa membranowy 3bar DN25 (G1”, d0=20 mm) – 2 szt.- Zabezpieczenie stanu wody z blokadą R3/4” IP65 1˜230V/50Hz- 2szt.- Klapa odcinająca kołnierzowa DN65 – 2szt.- Klapa odcinająca kołnierzowa DN65 Kvs=259 m3/h do współpracy z siłownikiem elektrycznym 1˜230V/50Hz – 2 szt.- Zawór kulowy kołnierzowy DN80 – 3 szt.- Filtroodmulnik magnetyczny ze stali wysokostopowej ze stosem magnetycznym DN80 – 1 szt.- Przeponowe naczynie wzbiorcze systemu zamkniętego dla instalacji c.o., pojemność nominalna Vn=250 dm3 ze złączem samo odcinającym – 1 szt.- Urządzenie do neutralizacji kondensatu z olejowych kotłów kondensacyjnych , V=12,8 dm3/h 1˜230V/50Hz – 1 szt.- Filtr oleju opałowego R3/8” z zaworem szybkozamykającym – 2 szt.- Zbiorniki na olej opałowy o pojemności 5x2,0 m3 ustawione w systemie baterii o łącznej pojemności 10 m3, wyposażenie w systemowe zestawy odpowietrzania 1½”, zestaw ssawny 3/8” oraz układ zalewowy 2” – 2 kpl.- Zawór zwrotny antyskażeniowy typ CA DN20 – 1 szt.- Filtr siatkowy do wody zimnej DN20 – 1 szt.- Stacja uzdatniania wody q=1,5m3/h DN25 1˜230V/50Hz – 1 szt.- Pozostałe urządzenia i armatura zestawiona w projekcie będącym załącznikiem do SIWZ.- Wykonanie niezbędnej instalacji elektrycznej kotłowni, której zasilanie odbywać się będzie w ramach istniejącej mocy przyłączeniowej. Instalacja obejmuje:- Zabudowę tablicy rozdzielczej RPK,- Instalację gniazd wtyczkowych 230 V,- Oświetlenie awaryjne,- Oświetlenie podstawowe,- Instalację gniazd wtyczkowych obniżonego napięcia 24 V,- Instalację gniazd wtykowych,- Zasilanie urządzeń technologii kotłowni (kotły, sterownik, pompy, zawory),- Ochronę przeciwporażeniową dodatkową,- Ochronę przepięciową,- Instalację połączeń wyrównawczych.Zasilanie instalacji elektrycznych kotłowni odbywać się będzie w ramach istniejącej mocy przyłączeniowej budynku.Ponadto w ramach realizacji przedmiotowego zadania Wykonawca zobowiązany jest do:- napełnienia olejem opałowym jednego zbiornika o pojemności 2.000 L, w celu przeprowadzenia niezbędnych procedur związanych z rozruchem kotłowni oraz odbiorem końcowym zadania,- zagospodarowania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa elementów pochodzących z demontażu kotłowni, takich jak kotły grzewcze, armatura itp.

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45331100-7
45330000-9
45111100-9


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
2020-08-21

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia własnego, o którym mowa w rozdziale 6 SIWZ.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą minimalne poziomy zdolności tj., że posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 250.000,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych).
Informacje dodatkowe 1. Wartości podane w dokumentach potwierdzających spełnienie warunku, októrych mowa powyżej w walutach innych niż PLN, wykonawca przeliczy wg średniego kursuNarodowego Banku Polskiego (Tabela A), na dzień wystawienia dokumentu. 2. Wykonawca możew celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach orazw odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznychlub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie odcharakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 3. Wykonawca, który polega nazdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizujączamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególnościprzedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobówna potrzeby realizacji zamówienia. 4. W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lubsytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, będzie dysponowałniezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznegooraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp doich zasobów, Zamawiający żąda dokumentów, które określają w szczególności: a) zakresdostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, b) sposób wykorzystania zasobów innegopodmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego, c) zakres i okresudziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, d) czy podmiot, nazdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniudotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje robotybudowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 5.Zamawiający ocenia, czyudostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacjafinansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunkówudziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia,o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13) – 22) oraz art. 24 ust. 5 pkt 1) i 4) ustawy Pzp.6.Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów,odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodęponiesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 7.Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostaniew oparciu o informacje zawarte w dokumentach lub oświadczeniach wyszczególnionych wrozdziale 6 SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunkiWykonawca spełnił.
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 1)O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażąminimalne poziomy zdolności w zakresie doświadczenia tj., że: a) w okresie ostatnich 5 lat przedupływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tymokresie, wykonali należycie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończylijedną robotę budowlaną polegającą na: budowie, przebudowie lub remoncie kotłowni na olej opałowy wraz z magazynem oleju opałowego o wartości co najmniej 200.000,00 zł brutto (słownie: dwieście tysięcy złotych). Wykonawca nie możesumować powierzchni, zakresu i wartości kilku obiektów budowlanych, (realizowanych w ramachoddzielnych robót budowlanych) dla uzyskania wymaganych zakresów robót i wartościporównywalnych. 2) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy wykażąminimalne poziomy zdolności w zakresie dysponowania następującymi osobami zdolnymi dowykonania zamówienia: a) Kierownik budowy – minimalne wymagania: • kwalifikacje zawodowe:uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi odpowiadające przedmiotowizamówienia w specjalności w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.Prawo budowlane (tj. Dz.U 2019 poz. 1186 ze zm.) lub odpowiadające im uprawnienia budowlane,które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe: 1. Definicje budowy, przebudowy lub remontu należy rozumieć zgodnie zdefinicjami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.U 2019 poz. 1186 ze zm.). 2.Zgodnie z art. 12 a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.U 2019 poz. 1186 zezm.), samodzielne funkcje techniczne w budownictwie mogą również wykonywać osoby, którychodpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisachodrębnych, tj. ustawie z dnia 22.12.2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowychnabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2018, poz. 2272 ze zm.) orazustawie z dnia 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwaoraz urbanistów (Dz. U. z 2019 poz. 1117 ze zm.). 3. Wykonawca może w celu potwierdzeniaspełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu dokonkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnegołączących go z nim stosunków prawnych. 4. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacjiinnych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będziedysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanietych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacjizamówienia. 5. W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innychpodmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, będzie dysponował niezbędnymizasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czystosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów,Zamawiający żąda dokumentów, które określają w szczególności: a) zakres dostępnych wykonawcyzasobów innego podmiotu, b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę,przy wykonywaniu zamówienia publicznego, c) zakres i okres udziału innego podmiotu przywykonywaniu zamówienia publicznego, d) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawcapolega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia,kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, którychwskazane zdolności dotyczą. 6. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez innepodmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna,pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu orazbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust.1 pkt 13) – 22) oraz art. 24 ust. 5 pkt 1) i 4) ustawy Pzp. 7. W odniesieniu do warunkówdotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogąpolegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lubusługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 8. Ocena spełniania w/w warunkówdokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte w dokumentach lub oświadczeniachwyszczególnionych w rozdziale 6 SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi wynikaćjednoznacznie, iż w/w warunki Wykonawca spełnił.
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Wykonawca, który złożył ofertę, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowejinformacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje zamawiającemuoświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o którejmowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca możeprzedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą lub wykonawcami, którzy złożyli ofertynie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Informacjęnależy przygotować zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. Dokumenty dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej: A) informacja banku lubspółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środkówfinansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przedupływem terminu składania ofert z której wynika, że wykonawca posiada środki finansowe lubzdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 250.000,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych). Wartości podane w dokumentach potwierdzających spełnienie warunku, których mowa powyżej wwalutach innych niż PLN, wykonawca przeliczy wg średniego kursu Narodowego Banku Polskiego(Tabela A), na dzień wystawienia dokumentu. 2. Dokumenty dotyczące zdolności technicznej lubzawodowej: A) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 latprzed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – wtym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzeczktórych roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te robotybudowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostaływykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czymdowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, narzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny oobiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – innedokumenty. Z wykazu ma wynikać, że wykonawca wykonał jedną robotę budowlaną polegającą na:budowie, przebudowie lub remoncie kotłowni na olej opałowy wraz z magazynem oleju opałowego o wartości co najmniej 200.000,00 zł brutto (słownie: dwieście tysięcy złotych). Wykonawca nie może sumować powierzchni, zakresu iwartości kilku obiektów budowlanych, (realizowanych w ramach oddzielnych robót budowlanych)dla uzyskania wymaganych zakresów robót i wartości porównywalnych. Wykaz należyprzygotować zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ. (W przypadku składania oferty wspólnej,Wykonawcy składają jeden w/w wykaz). B) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę dorealizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług,kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ichkwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonaniazamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją opodstawie do dysponowania. Z wykazu ma wynikać, że wykonawca dysponuje osobamiposiadającymi kwalifikacje zawodowe i doświadczenie zawodowe na każde z n/w stanowisk: a)Kierownik budowy – minimalne wymagania: • kwalifikacje zawodowe: uprawnienia budowlane dokierowania robotami budowlanymi odpowiadające przedmiotowi zamówienia w specjalności w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.U2019 poz. 1186 ze zm.) lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane napodstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1) Dokumenty składane przez wszystkich wykonawców: a) formularz ofertowy przygotowany dlazamówienia - zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ, b) oświadczenie Wykonawcy o spełnianiuwarunków udziału w postępowaniu – zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ, c) oświadczenieWykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania z powodu niespełnienia warunków, októrych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 oraz art. 24 ust.5 pkt 1 i 4 ustawy Pzp - zgodnie zzałącznikiem nr 3 do SIWZ, d) jeżeli wykonawca ma zamiar zlecić wykonanie części zamówieniapodwykonawcy, to musi wypełnić i załączyć do oferty załącznik nr 4 do SIWZ, e) tabela zbiorczaceny ryczałtowej – zgodnie z załącznikiem nr 1A do SIWZ f) pełnomocnictwo do reprezentowaniaWykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik. 2 ) Dokumenty składane tylko przez Wykonawcę,którego oferta zostanie najwyżej oceniona – Wykonawca składa na wezwanie zamawiającego wwyznaczonym terminie (nie krótszym niż 5 dni) aktualne na dzień złożenia oświadczenia lubdokumenty potwierdzające okoliczności, o których mowa w art. 25 ust.1 Pzp to jest: a) informacjabanku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej potwierdzającej wysokośćposiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie niewcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert, b) wykaz robót budowlanychwykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, ajeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie (wykaz należy przygotowaćzgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ) wraz z załączeniem dowodów określających czy te robotybudowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostaływykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czymdowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, narzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny oobiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – innedokumenty, c) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego- wykaz należy przygotować zgodnie z załącznikiem nr 7 do SIWZ, d) pisemne zobowiązanie (wformie oryginału) podmiotu trzeciego, na zasobach którego Wykonawca będzie polegał celemspełnienia warunku udziału w postępowaniu (jeżeli dotyczy).
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
Nie
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
Nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
Nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: Nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena60,00
Okres gwarancji40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji Nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: Nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: Nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: Nie
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian zostały określone w projekcie umowybędącym załącznikiem nr 8 do SIWZ.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-02-28, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowychi w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnerozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”,informuję, że: a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miasta i Gminy wStrzelinie, ul. Ząbkowicka 11, 57-100 Strzelin; b) Kontakt z administratorem Ochrony Danych wUrzędzie Miasta i Gminy w Strzelinie, ul. Ząbkowicka 11, 57-100 Strzelin: e-mail: umig@strzelin.pllub pisemnie na adres siedziby administratora danych osobowych; c) Pani/Pana dane osoboweprzetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu wypełnienia obowiązku prawnegociążącego na administratorze, związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówieniapublicznego; d) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którymudostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), dalej„ustawa Pzp”; e) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp,przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwaniaumowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; a po tym czasieprzez okres wymagany przepisami szczególnymi prawa, w szczególności ze względu na celearchiwalne- zgodnie z JRWA: dokumentacja zamówień publicznych posiada kategorię archiwalną B5(okres przechowywania 5 lat) natomiast umowa zawartą w wyniku postępowania w trybie zamówieńpublicznych posiada kategorię archiwalną B10 (okres przechowywania 10 lat); f) obowiązek podaniaprzez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiemustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu oudzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawyPzp; g) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposóbzautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; h) posiada Pani/Pan: − na podstawie art. 15 RODOprawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; − na podstawie art. 16 RODO prawo dosprostowania Pani/Pana danych osobowych **; − na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o którychmowa w art. 18 ust. 2 RODO ***; − prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony DanychOsobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących naruszaprzepisy RODO; i) nie przysługuje Pani/Panu: − w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawodo usunięcia danych osobowych; − prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art.20 RODO; − na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. *Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratoralub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danychosobowych. ** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianąwyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy wzakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jegozałączników. *** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania wodniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub wcelu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesupublicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH