Ecotech

Przetarg

Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej oraz wymiana instalacji sanitarnej w budynkach mieszkalnych we Wrocławiu

24-03-2020, 00:00

Dane kontaktowe

Wrocławskie Mieszkania Sp. z o.o.
Namysłowska 8,50-304 Wrocław
tel. 713 235 700,
fax. 713 235 750
e-mail: zamowienia@wm.wroc.pl,
http:// www.wm.wroc.pl

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu


Ogłoszenie nr 526139-N-2020 z dnia 2020-03-24 r.

Wrocławskie Mieszkania Sp. z o.o.: Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej oraz wymiana instalacji sanitarnej w budynkach mieszkalnych we Wrocławiu
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Tak
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: Wrocławskie Mieszkania Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Namysłowska 8, 50-304 Wrocław, tel. 71 323 57 00, adres strony internetowej: www.wm.wroc.pl reprezentująca na podstawie pełnomocnictwa Prezydenta Wrocławia Nr 31/I/Z/19 r. z dnia 12.09.2019 r. Gminę Wrocław, Plac Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław.
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Wrocławskie Mieszkania Sp. z o.o., krajowy numer identyfikacyjny 20610504000000, ul. Namysłowska  8 , 50-304  Wrocław, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 713 235 700, , e-mail zamowienia@wm.wroc.pl, , faks 713 235 750.
Adres strony internetowej (URL): www.wm.wroc.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.wm.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.wm.wroc.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
w formie pisemnej
Adres:
Wrocławskie Mieszkania Sp. z o.o. w budynku GRAFIT ul. Namysłowska 8, 50-304 Wrocław (Kancelaria)

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej oraz wymiana instalacji sanitarnej w budynkach mieszkalnych we Wrocławiu
Numer referencyjny: WM/SZP/PN/21/2020/G
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Rodzaj zamówienia: robota budowlana.2. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej oraz wymianę instalacji sanitarnej w budynkach mieszkalnych we Wrocławiu.3. Zaleca się dokonanie wizji lokalnej w terenie, gdzie mają być wykonywane roboty budowlane, oraz zdobycie wszelkich informacji, które mogą być konieczne do wykonania robót budowlanych i prawidłowej wyceny ich wartości.4. Stosownie do dyspozycji art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca lub podwykonawca przy realizacji przedmiotu zamówienia, do wykonywania czynności bezpośrednio związanych z realizacją zamówienia tzn. prac fizycznych w branży ogólnobudowlanej, sanitarnej, elektrycznej, zatrudniał pracowników na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. Informacje, o których mowa w art. 36 ust. 2 pkt 8a ustawy Pzp określa projekt umowy. 5. Zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza zastosowanie przez Wykonawcę rozwiązań równoważnych w stosunku do opisu przedmiot zamówienia w odniesieniu do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych.6. Wszystkie nazwy własne urządzeń i materiałów użyte w dokumentacji projektowej są podane przykładowo i określają jedynie minimalne oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany standard. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp, Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest zobowiązany wykazać w treści złożonej oferty, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania techniczne i funkcjonalne wymienione w SIWZ określone przez Zamawiającego załączając stosowne opisy techniczne i/lub funkcjonalne oraz oświadczenie własne Wykonawcy. W przypadku wątpliwości dotyczących równoważności oferowanych produktów, Zamawiający wezwie Wykonawcę do złożenia we wskazanym terminie wyjaśnień dotyczących treści oferty. 7. Roboty budowlane będą wykonywane na terenie czynnym. Przedmiot umowy będzie wykonywany w budynkach zamieszkałych, w związku z powyższym Wykonawca zobowiązuje się prowadzić roboty z poszanowaniem miru domowego i mienia mieszkańców znajdującego się w obrębie przekazanego terenu budowy.

II.5) Główny kod CPV: 45330000-9
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45331100-7
45332000-3
45453000-7
45111300-1
45260000-7
45100000-8
45111220-6
45310000-3
45232150-8


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2020-11-30

II.9) Informacje dodatkowe: Termin wykonania zamówienia: do 30 listopada 2020 r. od dnia podpisania umowy przez strony, zgodnie z harmonogramem wykonania robót, przedstawionym przez Wykonawcę w terminie określonym w projekcie umowy.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż:dla części (zadania) nr 1 – 600.000,00 złdla części (zadania) nr 2 – 400.000,00 złdla części (zadania) nr 3 – 500.000,00 złdla części (zadania) nr 4 – 400.000,00 złW przypadku składania przez Wykonawcę oferty na więcej niż jedną część (zadanie), winien okazać się ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną odpowiadającą co najmniej sumie wartości części (zadań), na które składa ofertę.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 1. W zakresie osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia Zamawiający uzna, że warunek udziału w postępowaniu został spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje następującą osobą, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia co najmniej 1 osobą posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane do kierowania robotami w branży instalacyjnej bez ograniczeń w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych oraz doświadczenie zawodowe w pełnieniu funkcji kierownika budowy lub/i kierownika robót sanitarnymi w wymiarze minimum 2 lata, osoba ta będzie pełnić funkcję kierownika budowy.Przez uprawnienia należy rozumieć: uprawnienia budowlane, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa, lub uznane przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej do pełnienia samodzielnej funkcji w budownictwie.W przypadku składania przez Wykonawcę oferty na więcej niż jedną część (zadanie) te same osoby mogą być potwierdzeniem spełniania warunku w każdej części (zadaniu), na które Wykonawca składa ofertę.2. W zakresie doświadczenia Wykonawcy Zamawiający uzna, że warunek udziału w postępowaniu został spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – wykonał w sposób należyty, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył jedną robotę budowlaną w budynku/ach mieszkalnym obejmującą m.in. wykonanie instalacji centralnego ogrzewania o wartości umowy nie mniejszej:- dla zadania nr 1: 300.000,00 zł.- dla zadania nr 2: 200.000,00 zł.- dla zadania nr 3: 250.000,00 zł.- dla zadania nr 4: 200.000,00 zł.W przypadku składania przez Wykonawcę oferty na więcej niż jedną część (zadanie) te same zamówienia nie mogą być potwierdzeniem spełniania warunku w każdej części zamówienia.Zamawiający dopuszcza możliwość wykazania się tymi samymi robotami budowlanymi dla każdego zadania na które Wykonawca składa ofertę tylko w przypadku, gdy umowa na którą się powołuje odpowiada sumie wartości wymaganych dla każdego zadania.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe: 1. Podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp1) Zgodnie z art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w ust. 1 pkt 2) lit. b) i c) rozdz. VIII SIWZ, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Zamawiający informuje, iż „stosowna sytuacja”, o której mowa powyżej wystąpi wyłącznie w przypadku kiedy Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając wraz z ofertą zobowiązanie podmiotu do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji przedmiotowego zamówienia zgodnie z art. 22a ustawy Pzp (wzór zał. nr 6a, 6b, 6c do SIWZ), lub inny stosowny dokument w tym zakresie, jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, z którego wynikać będzie jednoznacznie:a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego;c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;2) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane do realizacji których te zdolności są wymagane.3) Zgodnie z art. 22a ust. 6 ustawy Pzp, jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja finansowa lub ekonomiczna, podmiotu, na którego zasoby Wykonawca się powołuje, nie będą potwierdzały spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający zażąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego: a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w ust. 1 pkt 2) lit. b) i c) rozdz. VIII SIWZ.Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp.2. Warunek udziału w postępowaniu, o którym mowa w ust. 1 pkt 2) lit. b) rozdz. VIII SIWZ dotyczący sytuacji finansowej lub ekonomicznej będzie oceniany łącznie (podlega sumowaniu).Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów potwierdzających:1) okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp: a) w celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej tj.- wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (wzór zał. nr 4 do SIWZ);- wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane (wzór zał. nr 5 do SIWZ), z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty;b) w celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej tj.- aktualnego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców (m.in. konsorcjum, spółka cywilna) oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu składa odpowiednio ten Wykonawca, który wykazuje spełnienie warunku.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Oświadczenia składane przez wykonawcę wraz z ofertą:1) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie z art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, stanowiące wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu wskazane w SIWZ i ogłoszeniu o zamówieniu (wzór zał. nr 2a, 2b do SIWZ). W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców (m.in. konsorcjum, spółka cywilna) oświadczenie z art. 25a ust. 1 ustawy Pzp składa odrębnie i podpisuje każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to potwierdza spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu z art. 25a ust. 1 ustawy Pzp.Zamawiający nie żąda, aby Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, niebędącymi podmiotami na których zasoby powołuje się Wykonawca, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszczał informacje o podwykonawcach w oświadczeniu z art. 25a ust. 1 ustawy Pzp.2) Zobowiązanie podmiotu do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji przedmiotowego zamówienia zgodnie z art. 22a ustawy Pzp (wzór zał. nr 6a, 6b, 6c do SIWZ), lub inny stosowny dokument w tym zakresie, jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, z którego wynikać będzie jednoznacznie:a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego;c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;d) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane , których wskazane zdolności dotyczą.2. Oświadczenie składane przez Wykonawcę w formie pisemnej w terminie 3 dni od zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp: 1) oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp (wzór zał. nr 3 do SIWZ). W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców powyższe oświadczenie, składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 1) Zadanie nr 1: 11.000,00 zł (słownie: jedenaście tysięcy złotych i 00/100)2) Zadanie nr 2: 7.700,00 zł (słownie: siedem tysięcy siedemset złotych i 00/100)3) Zadanie nr 3: 9.500,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy pięćset złotych i 00/100)4) Zadanie nr 4: 8.500,00 zł (słownie: osiem tysięcy pięćset złotych i 00/100)2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu;2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;3) gwarancjach bankowych;4) gwarancjach ubezpieczeniowych;5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości .3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego – Gminy Wrocław nr 41 1020 5226 0000 6102 0417 7663 tak, aby kwota wadium znalazła się na wskazanym koncie nie później niż w dniu i godzinie przewidzianej na ostateczne składanie ofert – podając /w tytule/ na dowodzie wpłaty nazwę lub numer postępowania i numer zadania.4. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego, Zamawiający będzie uważał za wniesione w terminie tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że środki zostały zaksięgowane na koncie Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert). 5. Terminowe wniesienie wadium (w każdej z dopuszczonych form jego wniesienia) Zamawiający sprawdzi w ramach własnych czynności proceduralnych.6. Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie pieniężnej dokument potwierdzający dokonanie przelewu wadium został załączony do oferty.7. W przypadku wniesienia wadium w innej formie niż pieniężna, dowód jego wniesienia w formie oryginału należy dołączyć do oferty w taki sposób, by nie tworzył z nią całości, tj. by nie był związany na stałe z ofertą. Zaleca się, aby kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do występowania w imieniu Wykonawcy została trwale złączona z ofertą. 8. Wadium wnoszone w innej formie niż pieniądz musi mieć postać oświadczenia Gwaranta, w którym Gwarant zobowiązuje się nieodwołalnie i bezwarunkowo, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zapłacić Zamawiającemu pełną kwotę wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp.9. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.10. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę w formularzu oferty. W przypadku nie wskazania w ofercie rachunku bankowego, na który należy zwrócić wadium, Zamawiający uzna, że wskazanym rachunkiem bankowym jest rachunek, z którego dokonano przelewu wpłaty wadium.11. Zamawiający odrzuci ofertę, w przypadku gdy wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy.12. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena oferty brutto (C)60,00
Wydłużenie okresu gwarancji na roboty budowlane (G)35,00
Kryterium społeczne (S)5,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Każda ze Stron może wnieść o zmianę umowy w trybie pisemnym, jeżeli zmiana będzie prowadzić do:1) obniżenia kosztu wykonania robót lub kosztów użytkowania obiektu;2) poprawy jakości robót przy braku zmiany ceny końcowej;3) podniesienia wydajności urządzeń i poprawę parametrów technicznych;4) podniesienia bezpieczeństwa;5) usprawnień w trakcie użytkowania obiektu.Z tym zastrzeżeniem, że zmiany te nie spowodują zmiany terminu realizacji oraz podwyższenia wynagrodzenia. 2. Strony również mogą zmienić termin realizacji umowy lub termin realizacji robót, wynikających z harmonogramu, na pisemny wniosek Wykonawcy, złożony w terminie 7 dni od daty wystąpienia niżej wymienionych przesłanek; zawierający dokładny opis podstawy do zmiany terminu - w przypadku wystąpienia następujących okoliczności:1) nieterminowego przekazania terenu budowy;2) braków lub wad w dokumentacji projektowej lub innych dokumentach budowy;3) opóźnienia w zakresie dokonywania odbiorów lub prób końcowych;4) zawieszenia przez Zamawiającego wykonania robót na warunkach określonych w § 3 ust. 1 pkt 13 umowy;5) braku dostępu do lokali z powodu działań lub braku działań najemców;6) siły wyższej,o ile Wykonawca realizuje prawidłowo postanowienia niniejszej umowy.3. Zamawiający odmawia zmiany terminu wykonania umowy, jeżeli uzna, że wystąpienie wskazanych wyżej okoliczności nie miało wpływu na termin realizacji zamówienia.4. Wykonawca nie będzie miał prawa do przedłużenia terminu realizacji umowy, jeżeli Zamawiający udowodni, że przedłużenie terminu wynika z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy lub wystąpił z wnioskiem o przedłużenie terminu po terminie wskazanym w § 2 umowy.5. Strony dopuszczają możliwość zmiany umowy w sytuacji pojawienia się elementów prac niemożliwych do przewidzenia przez Zamawiającego - pomimo zachowania należytej staranności. W takim przypadku dopuszcza się zmianę sposobu wykonania umowy poprzez zmianę zakresu prac niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy oraz zmianę terminu wykonania przedmiotu umowy, o ile będzie to uzasadnione.6. Wykonawca może także zaproponować Zamawiającemu poprawienie jakości lub innych parametrów charakterystycznych dla danego elementu robót budowlanych lub zmianę technologii, aktualizację rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów, zmianę wyposażenia, zmianę wymiarów, zastosowanie rozwiązań zamiennych, zastępczych lub równoważnych. Zamawiający, każdorazowo indywidualnie, rozpatrzy okoliczności przemawiające za przyjęciem propozycji Wykonawcy. Zmiana technologii nie może prowadzić do zwiększenia ceny ofertowej, może natomiast prowadzić do zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy odpowiednio o czas niezbędny do wprowadzenia zmian - jednakże wyłącznie w uzasadnionych przypadkach.7. Strony dopuszczają zmianę umowy w sytuacji zaistnienia przyczyn technicznych niemożliwych do przewidzenia przy zachowaniu należytej staranności, a które ujawnione zostały w trakcie realizacji przedmiotu umowy.8. Zamawiający może w każdym przypadku zrezygnować z wykonania części robót, o ile będzie dotyczyło to nie więcej, niż 15% zamówienia. W takim przypadku, wynagrodzenie Wykonawcy zostanie pomniejszone o te elementy robót i materiałów, z których Zamawiający zrezygnował. Wykonawca na powyższe wyraża zgodę i oświadcza, iż zrzeka się wobec Zamawiającego wszelkich roszczeń z tytułu niezrealizowanej części umowy. Strony ustalają, iż Wykonawca otrzyma wynagrodzenie tylko za faktycznie wykonane roboty.9. W razie zaistnienia okoliczności uzasadniających zlecenie robót dodatkowych, Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w tym zakresie o uzasadniony czas niezbędny do wykonania robót dodatkowych oraz o wartość robót dodatkowych, ustaloną według cen jednostkowych podanych w ofercie dla danego elementu i dla danych robót. W sytuacji, gdy Strony nie są w stanie ustalić ceny jednostkowej, która będzie wynikała z oferty, przyjęte zostaną, po akceptacji Zamawiającego, średnie stawki robocizny, materiałów i sprzętu ujęte w wydawnictwie Sekocenbud za kwartał poprzedzający kwartał, w którym dokonywana jest wycena. 10. W razie zaistnienia okoliczności uzasadniających zlecenie robót zamiennych, Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w tym zakresie - z zastrzeżeniem, że w miejsce określonych robót i przypisanych im z oferty cen jednostkowych, wykonane zostaną inne roboty wyliczone na podstawie cen jednostkowych podanych w ofercie. W sytuacji gdy Strony nie są w stanie ustalić ceny jednostkowej, która będzie wynikała z oferty, przyjęte zostaną, po akceptacji Zamawiającego, średnie stawki robocizny, materiałów i sprzętu ujęte w Sekocenbudzie za kwartał poprzedzający kwartał, w którym dokonywana jest wycena. 11. Strony dopuszczają możliwość zmiany w trakcie realizacji umowy: 1) osób wskazanych w § 10 ust. 2 umowy w przypadkach dopuszczonych przez Prawo budowlane i na wniosek Wykonawcy, pod warunkiem, że osoby wskazane do przejęcia obowiązków, będą spełniały wymogi określone w SIWZ. Wykonawca zobowiązany jest złożyć w oryginale w siedzibie Zamawiającego formularz zawierający dane potwierdzające spełnienie wymogów określonych w SIWZ. Zmiana w ww. zakresie wymaga uprzedniej zgody Zamawiającego; 2) osób wskazanych w § 10 ust. 1 umowy w przypadkach dopuszczonych przez Prawo budowlane, w wyniku zmian organizacyjnych Zamawiającego.12. Strony dopuszczają możliwość zmiany umowy w przypadku zmiany Podwykonawców: w przypadku wprowadzenia Podwykonawcy, wprowadzenia nowego (kolejnego) Podwykonawcy, rezygnacji Podwykonawcy lub rezygnacji z Podwykonawcy, zmiany wartości, bądź zakresu robót wykonywanych przez Podwykonawcę. 13. Strony dopuszczają możliwość zmiany umowy w przypadku zmiany przepisów powszechnie obowiązujących - w celu dostosowania warunków umownych do tych przepisów, zaś w szczególności, Strony dopuszczają zmianę wysokości wynagrodzenia w sytuacji zmiany obowiązującej stawki podatku od towarów i usług - jednakże wyłącznie w zakresie dotyczącym realizacji niniejszej umowy.14. Wszelkie zmiany do umowy za wyjątkiem zmian adresowych Wykonawcy i Zamawiającego oraz zmian osób wskazanych w § 10 ust. 1 umowy wymagają pod rygorem nieważności zachowania formy pisemnej w formie aneksu.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-04-30, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
Oferta musi zawierać:1) formularz oferty (wzór zał. nr 1 do SIWZ),2) kosztorysy ofertowe,3) dowód wpłaty wadium (dot. wadium wniesionego w innej formie niż pieniężna, a w przypadku wniesienia wadium w formie pieniężnej Zamawiający zaleca załączenie dokumentu potwierdzającego dokonanie przelewu do oferty - dla każdego zadania oddzielnie),4) oświadczenie z art. 25a ust. 1 ustawy Pzp (wzór zał. nr 2a, 2b do SIWZ),5) pełnomocnictwo - jeżeli dotyczy,6) zobowiązanie podmiotu do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji przedmiotowego zamówienia zgodnie z art. 22a ust. 2 ustawy Pzp (wzór zał. nr 6a, 6b, 6c do SIWZ), lub inny stosowny w tym zakresie dokument, jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1Nazwa: Roboty budowlane w budynku przy ul. Obornickiej 59 oraz ul. Obornickiej 61.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej oraz wymianę instalacji sanitarnej w w budynku przy ul. Obornickiej 59 oraz ul. Obornickiej 61 we Wrocławiu, w zakresie: w budynku przy ul. Obornickiej 61: 1) branży budowlanej, sanitarnej i elektrycznej:- wydzielenia istniejących pomieszczeń piwnicznych w budynku na pomieszczenie węzła cieplnego,- przebudowy wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania, zimnej wody, ciepłej wody użytkowej,i cyrkulacji w budynku,- przebudowy instalacji elektrycznej w budynku na potrzeby projektowanego pomieszczenia węzłacieplnego. w budynku przy ul. Obornickiej 59: 1) branży budowlanej i sanitarnej:- przebudowy wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania, zimnej wody, ciepłej wody użytkowej i cyrkulacji w budynku wielorodzinnym.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45330000-9, 45331100-7, 45332000-3, 45453000-7, 45111300-1, 45260000-7, 45100000-8, 45111220-6, 45310000-3, 45232150-8

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-11-30
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena oferty brutto (C)60,00
Wydłużenie okresu gwarancji na roboty budowlane (G)35,00
Kryterium społeczne (S)5,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2Nazwa: Roboty budowlane w budynku przy ul. Chińskiej 2b.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej oraz wymianę instalacji sanitarnej w w budynku przy ul. Chińskiej 2b we Wrocławiu, w zakresie:1) branży budowlanej: - rozbiórka istniejących pieców, wraz z wywozem oraz utylizacją gruzu i materiału z rozbiórki,- wykonanie prac towarzyszących po rozbiórce pieców (uzupełnia w lokalach i na klatce schodowej) uzupełnienie podłogi w miejscach rozebranych pieców,- obudowa pionów instalacyjnych wraz z robotami wykończeniowymi na klatce schodowej i w lokalach,- rozebranie fragmentów ścianek działowych w piwnicy,- rozebranie fragmentu podłogi w piwnicy,- skucie istniejących tynków,- wykonanie ewentualnego podbicia fundamentów,- wykonanie studni schładzającej,- wykonanie nowych warstw podłogi,- wykonanie nowych ścianek wydzielających pomieszczenie węzła cieplnego,- dostawa i montaż drzwi ppoż. do pomieszczenia węzła cieplnego,- wykonanie uszczelnienie przejść instalacyjnych,- wymiana stolarki okiennej,- wykonanie kanału nawiewnego wraz z robotami towarzyszącymi,- wykonanie wentylacji grawitacyjnej dla pomieszczeń technicznych,- wykonanie nowych tynków,- ułożenie posadzki z płytek ceramicznych,- malowanie ścian,- dostawa i montaż krat przy otworach okiennych,- utrzymanie porządku w trakcie prowadzenia robót,2) branży sanitarnej:- demontaż istniejących źródeł ciepła – kotły, grzejniki,- demontaż istniejących podgrzewaczy wody,- wykonanie instalacji wody ciepłej i cyrkulacji z węzła cieplnego,- wykonanie instalacji centralnego ogrzewania z węzła cieplnego,- instalacja wody zimnej – prace demontażowe,- instalacja wody zimnej – prace montażowe,- instalacja kanalizacji sanitarnej w węźle cieplnej (montaż studni schładzającej, wpięcie instalacji do istniejącej kanalizacji, montaż pompy, montaż wpustu),3) branży elektrycznej:- wykonanie zasilania węzła cieplnego,- montaż rozdzielnicy elektrycznej RW węzła cieplnego, - wykonanie instalacji elektrycznych węzła cieplnego.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45330000-9, 45331100-7, 45332000-3, 45453000-7, 45111300-1, 45260000-7, 45100000-8, 45111220-6, 45310000-3, 45232150-8

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-11-30
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena oferty brutto (C)60,00
Wydłużenie okresu gwarancji na roboty budowlane (G)35,00
Kryterium społeczne (S)5,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 3Nazwa: Roboty budowlane w budynku przy ul. Chińskiej 2c
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej oraz wymianę instalacji sanitarnej w budynku przy ul. Chińskiej 2c we Wrocławiu, w zakresie1) branży budowlanej: - rozbiórka istniejących pieców, wraz z wywozem oraz utylizacją gruzu i materiału z rozbiórki,- wykonanie prac towarzyszących po rozbiórce pieców (uzupełnia w lokalach i na klatce schodowej) uzupełnienie podłogi w miejscach rozebranych pieców,- obudowa pionów instalacyjnych wraz z robotami wykończeniowymi na klatce schodowej i w lokalach,- rozebranie fragmentów ścianek działowych w piwnicy,- rozebranie fragmentu podłogi w piwnicy,- skucie istniejących tynków,- wykonanie ewentualnego podbicia fundamentów,- wykonanie studni schładzającej,- wykonanie nowych warstw podłogi,- wykonanie nowych ścianek wydzielających pomieszczenie węzła cieplnego,- dostawa i montaż drzwi ppoż. do pomieszczenia węzła cieplnego,- wykonanie uszczelnienie przejść instalacyjnych,- wymiana stolarki okiennej,- wykonanie kanału nawiewnego wraz z robotami towarzyszącymi,- wykonanie wentylacji grawitacyjnej dla pomieszczeń technicznych,- wykonanie nowych tynków,- ułożenie posadzki z płytek ceramicznych,- malowanie ścian,- dostawa i montaż krat przy otworach okiennych,- utrzymanie porządku w trakcie prowadzenia robót,2) branży sanitarnej:- demontaż istniejących źródeł ciepła – kotły, grzejniki,- demontaż istniejących podgrzewaczy wody,- wykonanie instalacji wody ciepłej i cyrkulacji z węzła cieplnego,- wykonanie instalacji centralnego ogrzewania z węzła cieplnego,- instalacja wody zimnej – prace demontażowe,- instalacja wody zimnej – prace montażowe,- instalacja kanalizacji sanitarnej w węźle cieplnej (montaż studni schładzającej, wpięcie instalacji do istniejącej kanalizacji, montaż pompy, montaż wpustu),3) branży elektrycznej:- wykonanie zasilania węzła cieplnego, - montaż rozdzielnicy elektrycznej RW węzła cieplnego, - wykonanie instalacji elektrycznych węzła cieplnego,
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45330000-9, 45331100-7, 45332000-3, 45453000-7, 45111300-1, 45260000-7, 45100000-8, 45111220-6, 45310000-3, 45232150-8

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-11-30
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena oferty brutto (C)60,00
Wydłużenie okresu gwarancji na roboty budowlane (G)35,00
Kryterium społeczne (S)5,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 4Nazwa: Roboty budowlane w budynku przy ul. Chińskiej 3a
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej oraz wymianę instalacji sanitarnej w w budynku przy ul. Chińskiej 3a we Wrocławiu, w zakresie:branży budowlanej: - likwidację pieców kaflowych oraz innych źródeł ciepła,- roboty naprawcze po zlikwidowanych piecach i innych źródłach ciepła,- adaptacja pomieszczenia na parterze budynku na pomieszczenie węzła cieplnego,- obudowy instalacji płytami g-k na stelażu stalowym,- zamontowanie w obudowach drzwiczek rewizyjnych- malowanie zabudów z płyt g-k.,2) branży sanitarnej:- demontaż istniejących źródeł ciepła – kotły, grzejniki,- demontaż istniejących podgrzewaczy wody,- wykonanie instalacji wody ciepłej i cyrkulacji z węzła cieplnego,- wykonanie instalacji centralnego ogrzewania z węzła cieplnego,- instalacja wody zimnej – prace demontażowe,- instalacja wody zimnej – prace montażowe,- instalacja kanalizacji sanitarnej w węźle cieplnej (montaż studni schładzającej, wpięcie instalacji do istniejącej kanalizacji, montaż pompy, montaż wpustu),- wykonanie przyłącza wodociągowego,3) branży elektrycznej:- wykonanie zasilania węzła cieplnego,- montaż rozdzielnicy elektrycznej RW węzła cieplnego,- wykonanie instalacji elektrycznych węzła cieplnego.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45330000-9, 45331100-7, 45332000-3, 45453000-7, 45111300-1, 45260000-7, 45100000-8, 45111220-6, 45310000-3, 45232150-8

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-11-30
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena oferty brutto (C)60,00
Wydłużenie okresu gwarancji na roboty budowlane (G)35,00
Kryterium społeczne (S)5,00

6) INFORMACJE DODATKOWE: