Przetarg

Wykonanie robót budowlanych zadania inwestycyjnego termomodernizacji budynku biurowego w Kołobrzegu

25-06-2021, 13:40

Dane kontaktowe

Izba Administracji Skarbowej w Szczecinie
Roosevelta ,70-525 Szczecin
tel. 91 4803 663
e-mail: przetargi.ias.szczecin@mf.gov.pl
http:// www.zachodniopomorskie.kas.gov.pl

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Wykonanie robót budowlanych zadania inwestycyjnego termomodernizacji budynku biurowego w Kołobrzegu

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Izba Administracji Skarbowej w Szczecinie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 001020803

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Roosevelta

1.5.2.) Miejscowość: Szczecin

1.5.3.) Kod pocztowy: 70-525

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL424 - Miasto Szczecin

1.5.7.) Numer telefonu: 91 4803 663

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi.ias.szczecin@mf.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zachodniopomorskie.kas.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Sprawy gospodarcze i finansowe

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wykonanie robót budowlanych zadania inwestycyjnego termomodernizacji budynku biurowego w Kołobrzegu

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-393e0b8d-d58b-11eb-b885-f28f91688073

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00095669

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-06-25

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00001291/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Głęboka modernizacja budynku biurowego w Kołobrzegu przy ul. Armii Krajowej 2.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, Oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działanie 1.3 „Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach”, Poddziałania 1.3.1 „Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej”.

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://zamowienia-ias-szczecin.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Platforma Zakupowa Market Planet https://zamowienia-ias-szczecin.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: - Podłączenie do Internetu: min 512 Kb/s na komputer (zalecane szerokopasmowe łącze internetowe);
- Komputer PC/MAC z aktualnym systemem operacyjnym wspieranym przez producenta;
- Wybrana przeglądarka wpierana przez producenta: MS Internet Explorer, Firefox, Google Chrome lub MS Edge.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 3201-ILZ.260.20.2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w zakresie termomodernizacji budynku biurowego w ramach realizacji projektu pn.: „Głęboka modernizacja budynku biurowego w Kołobrzegu przy ul. Armii Krajowej 2”.
2. Projekt, o którym mowa w ust. 1 umowy jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach realizacji poddziałania 1.3.1 oś priorytetowa Zmniejszenie emisyjności gospodarki Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, umowa o dofinansowanie nr POIS.01.03.01-00-0057/17.
3. Termomodernizacja budynku biurowego w Kołobrzegu przy ul. Armii Krajowej 2 obejmuje wykonanie robót budowlanych w zakresie:
 ocieplenia ścian zewnętrznych i podcienia wejścia głównego w części budynku nie objętej nadzorem konserwatorskim,
 wykonania przyłącza gazowego,
 modernizacji instalacji c.o., odłączenie od nieefektywnej sieci miejskiej i zastosowanie kaskady gazowych pomp ze źródłem szczytowym w postaci gazowego kotła kondensacyjnego,
 zmiany sposobu przygotowania c. w. u. z centralnego na lokalne,
 budowy instalacji fotowoltaicznej,
 wymiany oświetlenia wewnętrznego na energooszczędne typu LED.
4. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia zawarty jest nw. dokumentach:
1) dokumentacji projektowej zawarta w załączniku nr 1 do SWZ - Załącznik nr 1 do SWZ;
2) audycie ex-ante - opracowaniu pt. „Metodyka sporządzania audytów energetycznych w zakresie głębokiej kompleksowej modernizacji energetycznej budynków finansowanych w ramach POIiŚ 2014-2020 Poddziałanie 1.3.1." - Załącznik nr 1.2 do SWZ,
3) audycie energetycznym - Załącznik nr 1.3 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45321000-3 - Izolacja cieplna

45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 4 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Przedłużenie okresu gwarancji na wykonane roboty budowlane, w tym na wbudowane materiały i wyroby

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1) sytuacji ekonomicznej lub finansowej;
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej zakresie prowadzonej działalności, związanej przedmiotem zamówienia, na sumę ubezpieczenia nie mniejsza niż 100.000,00 zł.
2) zdolności technicznej lub zawodowej
a) doświadczenie Wykonawcy
Dla potwierdzenia doświadczenia potrzebnego do wykonania zamówienia wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie wykonał minimum dwie roboty budowlane, polegającą na remoncie, przebudowie lub budowie obiektu kubaturowego, każda o wartości robót minimum 800 000,00 złotych brutto*.
W niniejszym postępowaniu pod pojęciem „doświadczenia” należy rozumieć wykonanie, a nie tylko wykazanie wymaganych dwóch kontraktów/umów. Z tych względów nie jest dopuszczalne sumowanie przez wykonawcę, w celu osiągnięcia wymaganego poziomu zdolności zawodowej, dwóch robót budowlanych zrealizowanych przez różne podmioty, nie posiadające wymaganego w niniejszym postępowaniu doświadczenia. Wykonawca/konsorcjant/podwykonawca, który potwierdzi posiadanie doświadczenia w zakresie projektowania albo robót budowlanych musi je zrealizować.
UWAGA:
*W przypadku, gdy wartość wyrażona jest w innej walucie niż w złotych polskich, Zamawiający dokona przeliczenia tej wartości na złote polskie - na podstawie średniego kursu złotego w stosunku do waluty obcej, określonej w Tabeli Kursów Narodowego Banku Polskiego na dzień zamieszczenia Ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.
b) kwalifikacje zawodowe osób skierowanych do realizacji zamówienia
Dla potwierdzenia spełniania warunku w zakresie kwalifikacji zawodowych i doświadczenia osób skierowanych do realizacji zamówienia wykonawca wykaże, iż dysponuje lub będzie dysponował następującymi osobami:
- kierownikiem robót budowlanych (minimum 1 osoba)posiadającym uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane oraz minimum 3 letnie doświadczenie zawodowe, jako kierownik budowy lub kierownik robót lub inspektor nadzoru w ww. specjalności. Wskazana osoba powinna posiadać aktualny wpis do właściwej Izby Inżynierów Budownictwa.
- kierownikiem robót sanitarnych (minimum 1 osoba) posiadającym uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych i wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane oraz minimum 3 letnie doświadczenie zawodowe, jako kierownik budowy lub kierownik robót lub inspektor nadzoru w ww. specjalności. Wskazana osoba powinna posiadać aktualny wpis do właściwej Izby Inżynierów Budownictwa.
- kierownikiem robót elektrycznych (minimum 1 osoba) posiadającym uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane oraz minimum 3 letnie doświadczenie zawodowe, jako kierownik budowy lub kierownik robót lub inspektor nadzoru w ww. specjalności. Wskazana osoba powinna posiadać aktualny wpis do właściwej Izby Inżynierów Budownictwa.
UWAGA:
Ilekroć Zamawiający wymaga określonych uprawnień budowlanych, rozumie przez to uprawnienia budowlane, zapewniające prawo do wykonywania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej zawodu inżyniera budownictwa, wydane na podstawie aktualnie obowiązującej ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2020r. poz.1333 ze zm.) oraz rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2019r., poz.831);
lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa;
lub odpowiednich przepisów prawa państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które zostały uznane na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 220), zgodnie z art. 12a uPb.
Zamawiający dopuszcza łączenie funkcji ww. kierowników, w przypadku gdy wskazana na określone stanowisko osoba posiada stosowne, wymagane przez zamawiającego kwalifikacje
Zamawiający do oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu będzie brał faktyczny czas posiadania uprawnień w miesiącach. Jako wymagany okres 3-letni należy rozumieć pełne 36 miesięcy doświadczenia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: a) oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r., poz. 369), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej, zgodnie z Załącznikiem nr 5 do SWZ.
b) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt. 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
c) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem Zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywną lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;
d) zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;
e) oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp – wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 8 do SWZ.
W przypadku składania oferty przez podmioty wspólnie ubiegające się o udzielenie zamówienia dokumenty wymienione w lit. a) - e), składa każdy z wykonawców oddzielnie.
3) o ile wykonawca polega na zasobach innego podmiotu
dokumenty i oświadczenia wymienione w lit. a) – e) podmiotu udostępniającego zasoby w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia na kwotę nie mniejszą niż 100.000,00 zł (np. opłaconą polisę wraz z kopią dowodu wpłat składki ubezpieczeniowej lub każdej jej raty);
b) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których zostały wykonane - wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 6 do SWZ,
c) dowodów określających, że te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czy dowodami są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyny niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty,
d) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami, wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 7 do SWZ,

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W przypadku wyboru oferty złożonej przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zamawiający żąda przed zawarciem umowy przedstawienia umowy regulującej współpracę tych wykonawców. Umowa taka winna określać strony umowy, cel działania, sposób współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania każdemu z nich, solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, oznaczenie czasu trwania konsorcjum (obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji), wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnej zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy w przypadku:
1) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia;
2) zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT) lub podatku akcyzowego prowadzących do zmiany ceny. . Zmiana wysokości wynagrodzenia dotyczyć będzie robót wykonanych po dacie podpisania aneksu;
3) konieczności wykonania robót dodatkowych i/lub zamiennych/zaniechanych oraz w przypadku wystąpienia okoliczności, których nie dało się przewidzieć na etapie zawierania umowy;
4) zmiany podwykonawcy, na którego wiedzę i doświadczenie Wykonawca powoływał się przy spełnianiu warunku udziału w postępowaniu tylko po potwierdzeniu spełniania warunków opisanych w rozdziale VII SWZ w stopniu nie niższym i przedłożeniu dokumentów wskazanych w rozdziale VIII SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-07-15 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://zamowienia-ias-szczecin.ezamawiający.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-07-15 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-08-13

2021-06-25 Biuletyn Zamówień PublicznychOgłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane