Przetarg

Przebudowa z rozbudową budynku stacji kolejowej w Pławnej ze zmianą sposobu użytkowania części obiektu na świetlicę wiejską

28-01-2022, 09:46

Dane kontaktowe

GMINA LUBOMIERZ
pl. Wolności 1,59-623 Lubomierz
tel. 757833166
e-mail: ugim@lubomierz.pl
http:// http://bip.lubomierz.pl/

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Przebudowa z rozbudową budynku stacji kolejowej w Pławnej ze zmianą sposobu użytkowania części obiektu na świetlicę wiejską

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA LUBOMIERZ

1.3.) Oddział zamawiającego: Referat Techniczny

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 230821658

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: pl. Wolności 1

1.5.2.) Miejscowość: Lubomierz

1.5.3.) Kod pocztowy: 59-623

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL515 - Jeleniogórski

1.5.7.) Numer telefonu: 757833166

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ugim@lubomierz.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.lubomierz.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa z rozbudową budynku stacji kolejowej w Pławnej ze zmianą sposobu użytkowania części obiektu na świetlicę wiejską

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e2e723c7-8015-11ec-83b1-bea871b78b5b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00039084

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-01-28

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00022538/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.4 Przebudowa z rozbudową budynku stacji kolejowej w Pławnej ze zmianą sposobu użytkowania części obiektu na świetlicę wiejską

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

http://bip.lubomierz.pl/wiadomosci/3/lista/przetargi

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Sposób komunikacji określono w
dziale XIII SWZ na stronie http://bip.lubomierz.pl/wiadomosci/3/lista/przetargi . W postępowaniu o
udzielenie zamówienia komunikacja
pomiędzy zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu następujących narządzi:
• Miniportalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl
• ePUAPu, który dostępny jest pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal
• poczty elektronicznej: przetargi@lubomierz.pl (z wyłączeniem składania ofert). Strona internetowa
Zamawiającego: http://bip.lubomierz.pl/wiadomosci/3/lista/przetargi

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: „złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz do „formularza do komunikacji”.
2. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w regulaminie korzystania z systemu miniPortal (https://miniportal.uzp.gov.pl) oraz
Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej tj. w regulaminie ePUAP. 3. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: "formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku" i "formularz do komunikacji" wynosi 150
MB.4. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.
5. Identyfikator postępowania wskazano w dziale I niniejszej SWZ. Dane postępowania można wyszukać również na Liście wszystkich postępowań w Miniportalu klikając wcześniej opcję "dla Wykonawców" lub ze strony głównej z zakładki „Postępowania”. 6. Zamawiający dopuszcza przesyłanie plików w formatach określonych w załączniku nr 2 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w
postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2247). Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf, .doc, .docx., .xls., .jpg (.jpeg) ze szczególnym wskazaniem na .pdf.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej „RODO”) informujemy, że: 1) Administratorem danych osobowych jest Urząd Gminy i Miasta Lubomierz z siedzibą Pl. Wolności 1, 59-623 Lubomierz, reprezentowany przez Burmistrza Gminy i Miasta Lubomierz. 2) Administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod
adresem e-mail: iod@lubomierz.pl, kontakt tel. 75 783 31 66 w dni robocze od pon.-pt. 8:30-14.00*; 3) Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania: a) dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, b) dane osobowe przetwarzane będą również w celach dowodowych dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów oraz w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub
obrony przed roszczeniami. c) dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy zawartej w sprawie zamówienia publicznego (art. 6 ust. 1 lit. „b” RODO. 4) Kategoria przetwarzanych danych: a) dane identyfikujące osobę: imię, nazwisko, PESEL/REGON/NIP, dane dotyczące dokumentów tożsamości, data urodzenia, miejsce urodzenia, obywatelstwo, b) dane adresowe i teleadresowe,c) dane o zatrudnieniu lub prowadzonej działalności gospodarczej, d) dane o wykształceniu, doświadczeniu i kwalifikacjach zawodowych, e) informacje o niekaralności, skazaniu lub naruszeniu prawa, f) inne dane niezbędne do przeprowadzenia postępowania, udzielenia zamówienia publicznego oraz
realizacji umowy zawartej w sprawie zamówienia publicznego 5) Odbiorcy danych:5) Odbiorcy danych: a) odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy PZP. 6) Dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 PZP przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 7) Źródło pochodzenia danych: a) obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio dotyczących osób, których one dotyczą jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach z ustawy z 11 września 2019 r. -
Prawo zamówień publicznych(Dz. U. z 2019 r. poz. 2019) związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z w/w ustawy Pzp, b) podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie może uniemożliwić Zamawiającemu dokonanie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zdolności
Wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, co może skutkować wykluczeniem Wykonawcy z postępowania lub odrzuceniem jego oferty, c) dane przedsiębiorców ujawniane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) stanowią dane osobowe w rozumieniu RODO, d) w odniesieniu do podanych danych osobowych, dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegać profilowaniu.
8) W odniesieniu danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 1. Prawa osoby, której dane dotyczą: a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego
postępowania o udzielenie zamówienia); b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników); c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia
przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy osoba której dane dotyczą uzna że przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO; 2. Osobom, których dane dotyczą nie przysługuje: a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa
w art. 20 RODO; c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO; 11) Szczegółowe klauzule informacyjne o ochronie danych osobowych, dla których Administratorem jest Gmina Lubomierz reprezentowana przez Burmistrza Gminy Lubomierz zawarte są na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem: http://lubomierz.pl/ zakładka RODO
12) Analogiczny obowiązek informacyjny, jak w przypadku pozyskiwania danych osobowych bezpośrednio od Wykonawców powstanie, gdy Zamawiający uzyska od Wykonawcy dane osobowe dotyczące innych osób (np. osób, których dane służą do wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, osób kierowanych do realizacji zamówienia, osób fizycznych
prowadzących działalność gospodarczą, które zostaną wskazane jako podwykonawca). Obowiązek ten jest uregulowany w art. 14 RODO. W związku z powyższym Zamawiający przypomina, że obowiązek informacyjny określony przepisami RODO spoczywa także na Wykonawcach, którzy pozyskują dane
osobowe osób trzecich w celu przekazania ich Zamawiającym w ofertach.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: RT.271.08.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 1024756,83 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest Przebudowa z rozbudową budynku stacji kolejowej w Pławnej na świetlicę wiejską. 1.1. Planowany zadanie dotyczy przebudowy wraz z rozbudową byłego dworca kolejowego w Pławne Górnej w celu przystosowania obiektu na świetlicę wiejską. Budynek dawnego dworca,
w centralnej części dwukondygnacyjny z poddaszem, z dwoma skrzydłami bocznymi. Skrzydła boczne przeznaczone są do przebudowy i zaadaptowania na pomieszczenia świetlicy wiejskiej, zaś część centralna będzie mieścić strefę wejściową, sanitariaty i pomieszczenia pomocnicze. 1.2. Dane techniczne istniejącego obiektu Długość : 32,38 m; Szerokość : 11,57 m; Wysokość sali: 10,94 m; Powierzchnia użytkowa: 443,43 m2; Powierzchnia zabudowy: 303,43 m2; Ilość kondygnacji naziemnych: 3; Typ dachu: dwuspadowy symetryczny i kopertowy(skrzydło wschodnie); Powierzchnia działki: 2090,38 m2
1.3. Opis lokalizacji inwestycji Obszar będący przedmiotem opracowania znajduje się na działce nr 1351/2 obręb Pławna. Powierzchnia działki wynosi 0,21 ha. Naturalne ukształtowanie terenu działki utrzymuje się na rzędnych wysokościowych w przedziale od 281,7 m n.p.m. do 282 m n.p.m. Na działce znajduje się budynek dawnego dworca, w centralnej części dwukondygnacyjny z poddaszem, z dwoma skrzydłami bocznymi. Skrzydła boczne przeznaczone są do przebudowy i zaadaptowania na pomieszczenia świetlicy wiejskiej, zaś część centralna będzie mieścić strefę wejściową, sanitariaty i pomieszczenia pomocnicze. Istniejąca nawierzchnia wokół budynku jest w znacznej części porośnięta nieuporządkowaną zielenią. Budynek posiada infrastrukturą w postaci przyłącza wody (ze studni), oraz zasilania z sieci elektroenergetycznej. Budynek nie posiada przyłącza kanalizacji sanitarnej i ścieki odprowadzone są do szamba. 1.4. W ramach robót budowlanych przewiduje się:
- wymianę okien,
- renowację drzwi zewnętrznych oraz okiennic zewnętrznych,
- wymianę rynien i pokrycia dachowego,
- wykonanie nowych konstrukcji dachowych,
- naprawę, oczyszczenie, impregnację konstrukcji dachowych,
- renowację konstrukcji dachowej,
- wykonanie obróbek blacharskich,
- renowację elementów więźby dachowej,
- oczyszczenie ciśnieniowe powierzchni kamiennych elewacji,
- odrestaurowanie murków tarasu,
- wykonanie drewnianych tarasów,
- montaż balustrad,
- wymianę elementów tarasu oraz jego przedłużenie i utworzenie schodów prowadzących na jego poziom,
- utworzenie podjazdu wejściowego dla niepełnosprawnych,
- wyburzenie drewnianej przybudówki,
- wykonanie zadaszenia nad zewnętrznym wejściem do piwnicy (w miejscu rozebranej przybudówki) o konstrukcji drewnianej kryte poliwęglanem komorowym,
- utworzenie podłogi na gruncie,
- otynkowanie i pomalowanie pow. kamiennych i sufitów,
- wykonanie wpustów podłogowych,
- rozbiórkę istniejącego pieca,- uzupełnienie ściany zewnętrznej,
- poszerzenie otworu drzwiowego do wysokości 220,
- renowację pow. kamiennych,
- renowację konstrukcji nastawni,
- wykonanie nadproży w ścianie,
- zamurowanie otworów w ścianie,
- wykonanie stanowisk ekspozycyjnych,
- wykonanie posadzi z betonu polerowanego,
- wykonanie platformy schodowej dla niepełnosprawnych,
- renowację drzwi i parapetów wewnętrznych,
- wykonanie przejścia i drzwi do pomieszczenia 0.3 i 0.4, 0.1,
- renowację istniejących płytek podłogowych ceramicznych,
- wyburzenie ścianki – parter,
- wykonanie i wykończenie ścianek działowych,
- utworzenie aneksu kuchennego,
- montaż nowych drzwi wewnętrznych,
- usunięcie stropu Klein,
- renowację posadzki drewnianej,
- renowację balustrady, schodów drewnianych i obudowy klatki schodowej,
- wyminę części konstrukcji stropu,
- rozbiórkę pieca kaflowego,
- montaż elementów armatury,
- usunięcie ścianek działowych,
- wykonanie przegród poziomych zgodnie z DT,
- wykonanie drenażu z izolacją i opaski żwirowej przy budynku,
- wykonie bednarki,
- wykonanie przyłącza wody ze studni oraz jej modernizację,
- budowa zbiornika bezodpływowego na ścieki oraz wykonanie przyłącza do budynku,
- wykonanie dwóch zbiorników rozsączających na potrzeby zagospodarowania wód opadowych,
- wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej,
- wykonanie instalacji wody zimnej,
- wykonanie instalacji wody ciepłej,
- wykonanie instalacji centralnego ogrzewania,
- wykonanie pompy ciepła powietrze-woda,
- wykonanie wentylacji mechanicznej (rekuperatory ścienne),
- wykonanie wewnętrznej linii zasilającej,
- wykonanie tablic rozdzielczych instalacji elektrycznej,
- wykonanie instalacji oświetlenia,
- wykonanie instalacji gniazd wtyczkowych,
- wykonanie instalacji odgromowej,
- wykonanie instalacji przeciwprzepięciowej,
- wykonanie instalacji fotowoltaicznej,
- wykonanie nawierzchni brukowej,
- wykonanie nawierzchni z geograty,
- montaż małej architektury,
- wykonanie nasadzeń,
Szczegółowy opis zakresu prac oraz technologia wykonania robót, a także zakres zostały określony w dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik nr 2 do SWZ, opracowanej przez: REWIZJA Grupa projektowa Krzysztof Grześków ul. B. Prusa 37, 50-319 Wrocław, na którą składa się projekt techniczny zamienny, Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych wraz z opiniami, uzgodnieniami i decyzjami. Oferta ma być kompletna z uwzględnieniem wszystkich branż a także powinna uwzględniać wszystkie czynności i koszty wynikające ze specyfiki zadania (przygotowanie terenu, niezbędne
roboty rozbiórkowe itp.). Dodatkowo jako materiał pomocniczy przedstawiony jest przedmiar robót budowlanych przewidzianych do wykonania. Jeżeli jakieś prace nie wynikają wprost z dokumentacji projektowej lub innych załączników do SWZ – a ich wykonanie jest niezbędne dla prawidłowego wykonania robót a ich konieczność Wykonawca mógł przewidzieć na etapie złożenia oferty – przyjmuje się, że należą one do przedmiotu umowy a wynagrodzenie za ich
wykonanie jest objęte wynagrodzeniem ryczałtowym przyjętym w niniejszym zamówieniu.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

44622100-7 - Urządzenia do odzyskiwania ciepła

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45316000-5 - Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych

45320000-6 - Roboty izolacyjne

45321000-3 - Izolacja cieplna

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45420000-7 - Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

45442100-8 - Roboty malarskie

45443000-4 - Roboty elewacyjne

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 9 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował
następującymi kryteriami oceny ofert: cena i okres gwarancji. Oferta, która przedstawi najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, który uzyska największą ilość punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące a) Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co najmniej 2 roboty budowlane w zakresie remontu, przebudowy lub budowy obiektu budowlanego o wartości 300 000 zł brutto każda z robót, b) Wykonawca spełni warunek
jeżeli wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować co najmniej:
- jedną (1) osobą na stanowisku kierownika robót budowlanych w branży budowlanej posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno – budowlanej oraz min. 3 letnie doświadczenie zawodowe w pełnieniu funkcji kierownika budowy obejmującej swoim zakresem roboty konstrukcyjno-budowlane, - jedną (1) osobą na stanowisku kierownika robót budowlanych w branży elektrycznej posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w
specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych,
- jedną (1) osobą na stanowisku kierownika robót posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji wodnych i kanalizacyjnych,

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369), z innym Wykonawca, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy
należącego do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 7 do SWZ;

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, porównywalnych z robotami budowlanymi stanowiącymi przedmiot zamówienia, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej
przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty - załącznik nr 8 do SWZ;
2) Wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia – niezbędnych do wykonania
zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacja o podstawie do dysponowania tymi osobami – załącznik nr 9 do SWZ.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć w formie elektronicznej (opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym:
1) oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia (załącznik nr 5 i 6 do SWZ);
2) zobowiązanie innego podmiotu (załącznik nr 10 do SWZ) (jeżeli dotyczy);
3) oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (załącznik nr 4 do SWZ) (jeżeli dotyczy);
4) odpowiednie dokumenty potwierdzające umocowanie do podpisania oferty lub pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy);
5) dowód wniesienia wadium (sposób i zasady wniesienia wadium określone zostały w Rozdz. XVI SWZ).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości: 5000,00 ZŁ (słownie: pięć tysięcy 00/100 złotych);
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299).
4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek Zamawiającego: 11 8384 1022 0000 0811 2000 0006 z dopiskiem „Wadium – nr postępowania”. UWAGA: Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego. 5. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi być złożone jako oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej i spełniać co najmniej poniższe wymagania: 1) musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określone w ustawie PZP 2) z jej treści powinno jednoznacznie wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium;
3) powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie;
4) termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin związania ofertą (z zastrzeżeniem iż pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania ofert); 5) w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa oraz numer przedmiotowego postępowania;
6) beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest: Gmina Lubomierz.
7) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 58 PZP),
Zamawiający wymaga aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią (tj. zobowiązanych
z tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum); 6. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium, wniesie wadium w sposób nieprawidłowy lub nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 PZP zostanie odrzucona .
7. Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określa art. 98 PZP

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty. Wzór pełnomocnictwa stanowi załącznik nr 11. 2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w
zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy. 4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zmiana postanowień zawartej umowy, może nastąpić w granicach unormowania art. 455 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie, w formie aneksu, pod rygorem nieważności takiej zmiany, z zastrzeżeniem § 7 ust. 3 umowy.
2. Zmiany przewidywane w umowie mogą być inicjowane przez Zamawiającego lub przez Wykonawcę.
3. Na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian w umowie w zakresie wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 ust. 1 umowy i terminu wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w §3 umowy, w przypadkach i na warunkach opisanych w ust. 4 i 5 jeżeli będą one
miały wpływ na wynagrodzenie i termin oraz ust. 6 i 7.
4. Zmiana wynagrodzenia jest możliwa w przypadku wykonania robót dodatkowych i zamiennych opisanych w §7 umowy na warunkach opisanych w § 6 ust. 7 umowy. 5. Zmiana terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy jest możliwa w przypadku: a) gdy w trakcie realizacji inwestycji zajdzie konieczność wykonania robót dodatkowych lub zamiennych, o których mowa w §7 umowy;
b) przestojów i opóźnień z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego; c) działania siły wyższej rozumianej jako zdarzenie zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia i niemożliwe do zapobieżenia mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania robót; d) z tytułu wystąpienia warunków ogrodowych uniemożliwiających realizację robót; e) z tytułu zawieszenia przez Zamawiającego wykonywania robót budowlanych;
f) z tytułu zgłoszenia przez Wykonawcę żądania wprowadzenia uzasadnionych zmian w projekcie budowlanym, o którym mowa w § 1 ust. 2 umowy. 6. Dopuszcza się możliwość zmiany osób uczestniczących w realizacji przedmiotu umowy, których Wykonawca wskazał w ofercie, na inne osoby spełniające wymagania określone w SWZ. 7. Dopuszcza się możliwość zmiany podwykonawcy lub zakresu podwykonawstwa z zachowaniem zasad określonych w § 10 umowy. 8. Korekty terminów zostaną przedłożone każdorazowo Zamawiającemu w terminie siedmiu dni kalendarzowych po powzięciu wiadomości o konieczności wprowadzenia zmian w umowie w formie aneksu do umowy. Minimalny okres przesunięcia terminu zakończenia przedmiotu
umowy z przyczyn wymienionych w ust. 5 ppkt b), c), d), e) i f) będzie równy okresowi przerwy lub przestoju. Okres przesunięcia terminu zakończenia przedmiotu umowy z przyczyn wymienionych w ust. 5 pkt ppkt a) ustalony będzie w oparciu o realny wpływ tych przyczyn na termin zakończenia przedmiotu umowy. 9. W przypadku dokonywania zmian umowy, o których mowa w ust. 5, postanowienia umowy w szczególności dotyczące kar umownych będą miały zastosowanie do nowych terminów.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-02-15 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć dokonując przesłania zaszyfrowanej oferty za pośrednictwem „formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na Miniportalu: 1) Skrytka e-PUAP Zamawiającego: URZĄD GMINY I MIASTA LUBOMIERZ (59-623 LUBOMIERZ, WOJ.DOLNOŚLĄSKIE ) /pvupv91342/skrytka

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-02-15 13:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-03-16