Przetarg

Głęboka termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Orli

15-04-2022, 10:14

Dane kontaktowe

GMINA ORLA
Mickiewicza 5,17-106 Orla
tel. 85 730 57 80
fax. 85 730 57 81
e-mail: ugorla@orla.pl
http:// http://bip.ug.orla.wrotapodlasia.pl/

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Głęboka termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Orli

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA ORLA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 050659600

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Mickiewicza 5

1.5.2.) Miejscowość: Orla

1.5.3.) Kod pocztowy: 17-106

1.5.4.) Województwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL842 - Łomżyński

1.5.7.) Numer telefonu: 85 730 57 80

1.5.8.) Numer faksu: 85 730 57 81

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ugorla@orla.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.ug.orla.wrotapodlasia.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Głęboka termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Orli

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-340a0676-bc8f-11ec-b879-9a86e5ac3946

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00124127

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-04-15

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00037560/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.7 Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn.: Głęboka termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Orla

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia i w konkursie, w tym składanie ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub konkursie, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym a wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie Pzp, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Przez środki komunikacji elektronicznej rozumie się środki komunikacji elektronicznej zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344).
2. Ofertę, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, podmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwa, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby sporządza się w postaci elektronicznej, w ogólnie dostępnych formatach danych, w szczególności w formatach .txt, .rtf, .pdf, .doc, .docx, .odt. Ofertę, a także oświadczenie o jakim mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
3. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu, dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne@orla.pl
4. Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami – Pani Urszula Czykwin, tel. 85 730 57 86, e-mail: zamowienia.publiczne@orla.pl,
5. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz do „Formularza do komunikacji”.
6. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).
7. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularza do komunikacji” wynosi 150 MB.
8. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.
9. Zamawiający przekazuje link do postępowania oraz ID postępowania jako załącznik do niniejszej SWZ. Dane postępowanie można wyszukać również na liście wszystkich postępowań w miniPortalu klikając wcześniej opcję „Dla Wykonawców” lub ze strony głównej z zakładki Postępowania.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Obowiązek informacyjny zawarty jest w rozdziale II SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: GK.271.3.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn.: „Głęboka termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Orli” przy ul. Bielskiej 32, 17-106 Orla, dz. ozn. nr geod. 104/6 i 105/2. Zakres zadania inwestycyjnego ogranicza się do nieruchomości Zamawiającego. Przedmiotem opracowania jest budynek Szkoły Podstawowej w miejscowości Orla przy ul. Bielskiej 32, 17-106 Orla, dz. ozn. nr geod. 104/6 i 105/2. Zamówienie obejmuje wymianę źródła ciepła oraz prace termomodernizacyjne, a także prace remontowe wraz z ich zaprojektowaniem, w tym przede wszystkim: przeprowadzenie niezbędnych procedur formalno-prawnych, uzyskanie wymaganych zgód, zezwoleń, postanowień bądź decyzji administracyjnych; nabycie niezbędnych materiałów i realizację dostaw; realizację niezbędnych robót budowlanych i instalacyjnych; uruchomienie zabudowanych urządzeń i wykonanych instalacji; wykonanie dokumentacji powykonawczej, przekazanie obiektów do eksploatacji oraz dokonanie niezbędnych przeszkoleń dla obsługi.
2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności:
1) sporządzenie projektu zagospodarowania terenu na aktualnej mapie do celów projektowych przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w zakresie niezbędnym do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenia robót – jeżeli będzie to wymagane,
2) opracowanie audytu energetycznego głębokiej termomodernizacji obiektu w zakresie niezbędnym do wykonania dokumentacji projektowej,
3) opracowanie opinii technicznej przez uprawnionego konstruktora dotyczącej wytrzymałości dachów, na których będzie montowana instalacja fotowoltaiczna,
4) opracowanie dokumentacji projektowej, projekty architektoniczno-budowlane wraz z realistyczną wizualizacją 3D przedstawiającą cały budynek w celu zobrazowania nowej kolorystyki budynku, (budowlane) – po 4 egz., projekty techniczne (wykonawcze) dla każdej z branż – po 2 egz., specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych dla każdej z branż – po 2 egz., kosztorysy uproszczone – po 2 egz., oraz wszystkie wskazane dokumentacje i kosztorysy – 1 egz. na nośniku w wersji elektronicznej w formacie *.pdf,
5) zapewnienie nadzoru autorskiego,
6) opracowanie i uzgodnienie z Użytkownikiem harmonogramu planowych prac i ewentualnych wyłączeń zasilania,
7) zakup niezbędnych materiałów i ich dostawa,
8) wykonanie prac budowlanych,
9) wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,
10) opracowanie dokumentacji powykonawczej (po 2 egz. w wersji papierowej oraz 1 egz. na nośniku w wersji elektronicznej w formacie *.pdf),
11) przeprowadzenie niezbędnych przeszkoleń dla obsługi,
12) uzyskanie wszelkich wymaganych przepisami prawa uzgodnień, opinii i decyzji administracyjnych, niezbędnych dla zaprojektowania i wykonania robót budowlanych, uruchomienia i przekazania obiektu do użytkowania, w tym w szczególności: uzgodnienie projektu budowlanego przez rzeczoznawcę ppoż., uzyskanie pozwolenia na budowę – jeśli wymagane, zgłoszenie przyłączenia mikroinstalacji fotowoltaicznej do sieci elektroenergetycznej lokalnemu OSD po jej wybudowaniu,
13) branie czynnego udziału w procedurze zawarcia umowy kompleksowej w przypadku chęci sprzedaży wyprodukowanej energii elektrycznej ze źródła OZE do sieci dystrybucyjnej (jako prosument).
3. Zakres robót budowlanych obejmuje w szczególności:
- ocieplenie ścian zewnętrznych budynku wełną mineralną o grubości 20 cm i współczynniku przewodzenia ciepła λ= 0,038 W/mK wraz z pracami towarzyszącymi (ok. 2500 m2),
- ocieplenie ścian fundamentowych oraz cokołów przy gruncie styropianem XPS o grubości 10-15 cm i współczynniku przewodzenia ciepła λ= 0,038 W/mK wraz z pracami towarzyszącymi (ok. 1100 m2),
- ocieplenie stropodachu nad salą gimnastyczną wełną twardą o grubości 25 cm i współczynniku przewodzenia ciepła λ= 0,038 W/mK wraz z pracami towarzyszącymi (ok. 550 m2),
- ocieplenie pozostałych stropodachów metodą wdmuchiwania granulatu celulozowego o grubości pozwalającej na uzyskanie przegrody o współczynniku przenikania ciepła dla stropów nie mniejszym niż U=0,15W/(m2K) wraz z pracami towarzyszącymi, (ok. 1750 m2),
- wykonanie nowego odwodnienia dachów polegające na stworzeniu nowego korytka zbierającego wodę oraz zamontowaniu nowych rur spustowych wewnątrz budynku,
- wymiana nieszczelnej stolarki zewnętrznej drzwiowej (drewnianej oraz stalowej na PCV) na nową o współczynniku przenikania ciepła U= 1,3 W/m2K wraz z pracami towarzyszącymi (ilość około 8 sztuk),
- wymiana nieszczelnej stolarki zewnętrznej okiennej (drewnianej na PCV) na nową o współczynniku przenikania ciepła U= 0,9 W/m2K wraz z pracami towarzyszącymi (ilość około 131 sztuk),
- wymiana uszkodzonej stolarki zewnętrznej okiennej w salach lekcyjnych (PCV na PCV) na nową o współczynniku przenikania ciepła U= 0,9 W/m2K wraz z pracami towarzyszącymi (ilość 6 sztuk),
- regulacja, naprawa wszystkich okien w budynku które nie podlegają wymianie (ilość około 380 sztuk),
- remont kominów wraz z pracami towarzyszącymi (powierzchnia kominów w rzucie ok. 70 m2),
- dostosowanie pomieszczenia kotłowni do aktualnych przepisów przeciwpożarowych,
- wykonanie nowych obróbek blacharskich ścian attykowych, oraz innych elementów budynku,
- wykonanie kompleksowego remontu zadaszenia nad wejściem, wykonanie nowego pokrycia z blachy, nowe rynny i rury spustowe, pomalowanie elementów stalowych, słupów i belek według kolorystyki przedstawionej w projekcie budowlanym, odnowienie podpór betonowych podtrzymujących słupy stalowe,
- wykonanie wymiany zewnętrznych rur spustowych w całym budynku,
- zamontowanie nowej balustrady od strony południowo-wschodniej uniemożliwiającej wejście ze schodów na stropodach. Aktualne schody stanowią wyjście ewakuacyjne z korytarza nad salą gimnastyczną. W zamontowaną kratę należy wmontować kratowe drzwi, zamykane na kłódkę lub zamek które w razie potrzeby będzie można otworzyć i udostępnić wejście na stropodach,
- wykonanie nowych balustrad zewnętrznych w części północno-zachodniej budynku spełniających przepisy prawa budowlanego,
- demontaż trzech z czterech wodnych kotłów węglowych,
- montaż 1:1 nowego węglowego kotła wodnego w miejsce jednego ze zdemontowanych,
- modernizacja kotłowni polegająca na instalacji nowego źródła ciepła w postaci kotłów wodnych zasilanych paliwem w postaci pelletu drzewnego. Moc termiczna trwała zespołu kotłowego winna odpowiadać zapotrzebowaniu obiektu po wykonanej termomodernizacji, ale nie może być niższa niż 460 [kW]. Nowe źródło ciepła będzie współpracowało równolegle lub rozdzielnie z pozostawionym kotłem węglowym oraz wymienionym 1:1 węglowym kotłem wodnym o mocy 600 [kW]. Modernizacja kotłowni będzie realizowana z robotami towarzyszącymi,
- wykonanie magazynu paliwa w postaci silosu o pojemności min. 30 m3. Silos winien być wyposażony w system podawania pelletu drzewnego do zasobnika rozdzielającego przed kotłami wodnymi,
- wykonanie instalacji zasilania awaryjnego kotłowni w postaci automatycznie załączanego agregatu prądotwórczego o mocy umożliwiającej bezpieczną pracę kotłowni przez co najmniej 48 godzin,
- modernizacja instalacji centralnego ogrzewania według sporządzonego projektu polegająca na wymianie wysłużonych nieefektywnych grzejników żeliwnych na grzejniki płytowe oraz montaż zaworów termostatycznych z głowicami przy wszystkich grzejnikach, wraz z pracami towarzyszącymi,
- modernizacja instalacji ciepłej wody użytkowej,
- modernizacja wentylacji w pomieszczeniach sali gimnastycznej i stołówki wraz z częścią kuchenną budynku,
- opomiarowanie zużycia energii cieplnej przyłącza ciepłowniczego budynku mieszkalnego położonego przy ul. Ogrodowej 15,
- wymiana oświetlenia w budynku na oświetlenie w technologii LED-owe (kompletne oprawy typu LED),
- instalacja 8 projektorów o rozsyle asymetrycznym na elewacji budynku szkoły z wykonaniem ich zasilania,
- montaż mikroinstalacji PV o mocy minimum 24,36 kWp wraz z przyłączeniem do instalacji wewnętrznej budynku,
- rozbudowa instalacji odgromowej budynku w zakresie objęcia ochroną systemu PV,
- wymiana szaf rozdzielczych wnętrzowych wraz z wymianą aparatów elektrycznych w budynku szkoły na kondygnacji nr 1 i 2 oraz na parterze.
Uwaga! Podane powyżej dane liczbowe należy traktować jako orientacyjne – Wykonawca na etapie projektowania określi dokładne wartości.
4. Prace montażowo-budowlane będą prowadzone w czynnym obiekcie. Należy je prowadzić z uwzględnieniem charakteru obiektu. Wszelkie utrudnienia w normalnej działalności obiektu powinny być zaplanowane i uzgodnione z odpowiednim wyprzedzeniem z Zamawiającym oraz Użytkownikami, w szczególności wszelkie przerwy w dopływie energii elektrycznej, ogrzewania lub wody użytkowej.
5. Wszystkie materiały, wyroby i urządzenia przeznaczone do wykorzystania w ramach prowadzonej inwestycji muszą być fabrycznie nowe, pierwszej klasy jakości i wolne od wad fabrycznych oraz muszą posiadać niezbędne atesty i deklaracje zgodności.
6. Dostarczone urządzenia muszą być nieużywane i fabrycznie nowe, pochodzić z seryjnej produkcji z uwzględnieniem opcji konfiguracyjnych przewidzianych przez producenta dla danego modelu sprzętu oraz pochodzić z oficjalnego kanału dystrybucji na rynek polski.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

09332000-5 - Instalacje słoneczne

31000000-6 - Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie

31200000-8 - Aparatura do przesyłu i eksploatacji energii elektrycznej

31500000-1 - Urządzenia oświetleniowe i lampy elektryczne

31600000-2 - Sprzęt i aparatura elektryczna

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

45331110-0 - Instalowanie kotłów

45331210-1 - Instalowanie wentylacji

51000000-9 - Usługi instalowania (z wyjątkiem oprogramowania komputerowego)

71200000-0 - Usługi architektoniczne i podobne

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-08-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:
1) Cena (C) – waga kryterium 60%;
2) Gwarancja (G) – waga kryterium 40%.
2. Zasady oceny ofert w poszczególnych kryteriach:
1) Cena (C) – waga 60%

cena najniższa brutto*
C = ------------------------------------------------ x 100 pkt x 60%
cena brutto oferty badanej
* spośród wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu
a) podstawą przyznania punktów w kryterium „cena” będzie cena ofertowa brutto podana przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym.
b) Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszelkie koszty jakie Wykonawca poniesie w związku z realizacją przedmiotu zamówienia.
2) Gwarancja (G) – waga 40%
Wg skali punktowej:
Deklarowany okres gwarancji, musi zostać podany w miesiącach i obejmuje całość przedmiotu zamówienia (dostarczone materiały i urządzenia, wykonane montaże i roboty budowlane) licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego wykonania przedmiotu zamówienia:
- W przedziale od 36 miesięcy do 47 miesięcy – G = 0 pkt
- W przedziale od 48 miesięcy do 59 miesięcy – G = 20 pkt
- 60 miesięcy – G = 40 pkt
W przypadku, gdy Wykonawca wskaże w ofercie deklarowany czas gwarancji krótszy niż 36 miesięcy albo gdy Wykonawca nie wskaże w ofercie deklarowanego czasu gwarancji — Zamawiający odrzuci ofertę jako niezgodną z wymaganiami SWZ. W przypadku, gdy Wykonawca wskaże w ofercie deklarowany czas gwarancji dłuższy niż 60 miesięcy — Zamawiający do celu oceny oferty przyjmie maksymalną liczbę punktów (40 pkt).
Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma dana oferta, zostanie obliczona wg poniższego wzoru:
L = C + G
gdzie:
L – całkowita liczba punktów,
C – punkty uzyskane w kryterium „Cena"
G – punkty uzyskane w kryterium „Gwarancja”.
3. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki.
4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty, w tym zaoferowanej ceny.
5. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium kosztu oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Koszt

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
a) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
b) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
c) sytuacji finansowej lub ekonomicznej:
Warunek dotyczący potencjału finansowego zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada zdolność kredytową lub środki finansowe na kwotę 2 000.000,00 zł (słownie złotych: dwa miliony).
d) zdolności technicznej lub zawodowej.
1. Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada doświadczenie polegające na realizacji, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie:
1.1. co najmniej 1 dokumentacji projektowej obejmującej zaprojektowanie następujących robót: docieplenie przegród budowlanych budynku o kubaturze min. 10 000 m3, wykonanie lub wymiana instalacji c.o. grzejnikowej w budynku o kubaturze min. 10 000 m3, wykonanie lub modernizację wentylacji nawiewno-wywiewnej z rekuperacją o wydajności min. 5 000 m3/h, wykonanie lub modernizacja kotłowni o mocy min 400 kW, (Zamawiający wymaga wykazania doświadczenia obejmującego wszystkie wymienione zakresy robót, przy czym dopuszcza ich wykonanie w ramach kilku odrębnych zamówień, tak, by doświadczenie Wykonawcy w projektowaniu obejmowało łącznie wszystkie wymienione zakresy robót.)
oraz
1.2. co najmniej 1 termomodernizacji istniejących budynków, o wartości robót co najmniej 2 500 000,00 zł brutto, obejmujących łącznie następujące roboty budowlane: docieplenie przegród budowlanych budynku o kubaturze min. 10 000 m3, wykonanie lub wymiana instalacji c.o. grzejnikowej, wykonanie lub modernizację wentylacji nawiewno- wywiewnej z rekuperacją o wydajności min. 5 000 m3/h, wykonanie lub modernizacja kotłowni o mocy minimalnej 400 kW. (Zamawiający wymaga doświadczenia obejmującego wszystkie wymienione zakresy robót, przy czym nie wymaga, żeby każda z wymaganych termomodernizacji obejmowała wszystkie wymienione zakresy robót. Wymaga natomiast, żeby każdy z wymienionych zakresów robót znajdował się w przynajmniej 1 termomodernizowanym budynku).
W celu spełnienia obu wyżej opisanych warunków dotyczących doświadczenia Wykonawca może wykazać się wykonaniem zamówień zrealizowanego w formule „zaprojektuj i wybuduj” obejmujących zarówno zaprojektowanie, jak i wykonanie wymienionych zakresów robót.
UWAGA! Zamawiający zastrzega, że w sytuacji wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców lub w sytuacji, gdy Wykonawca będzie polegał na zasobach innego podmiotu, każdy z powyższych warunków musi zostać spełniony w całości przez Wykonawcę lub przez jednego z Wykonawców wspólnie składającego ofertę lub przez podmiot, na którego zdolności w tym zakresie powołuje się Wykonawca.
UWAGA! Wykonawca, który nabył doświadczenie w realizacji robót budowlanych, dostaw lub usług, wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, może posłużyć się nabytym doświadczeniem tylko i włącznie w zakresie robót budowlanych, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył, oraz w zakresie dostaw lub usług, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych, w których wykonywaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył lub uczestniczy.
2. Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, które w trakcie jego realizacji będą pełnić opisane poniżej funkcje, posiadającymi uprawnienia budowlane do projektowania lub do kierowania robotami budowlanymi we wskazanych specjalnościach (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie – Dz. U. z 2019 r., poz. 831) lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa, upoważniające do wykonywania tych samych czynności, do których uprawniają dzisiejsze uprawnienia budowlane do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi w danej specjalności (patrz Wyjaśnienie poniżej) oraz posiadającymi wymagane doświadczenie:
2.1. projektant branży architektonicznej – jedna osoba, posiadająca uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej; posiadająca ww. uprawnienia od co najmniej 5 lat, licząc od daty wydania decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych oraz doświadczenie w wykonaniu co najmniej jednego projektu branży architektonicznej w zakresie termomodernizacji obiektu o kubaturze co najmniej 10 000 m3,
2.2. projektant branży sanitarnej – jedna osoba, posiadająca uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub odpowiadające im uprawnienia budowlane w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych; posiadająca ww. uprawnienia od co najmniej 5 lat, licząc od daty wydania decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych oraz doświadczenie w wykonaniu co najmniej jednego projektu branży sanitarnej w zakresie: wykonanie lub wymiana instalacji c.o. grzejnikowej w budynku o kubaturze min. 10 000 m3 i wykonanie lub modernizację wentylacji nawiewno – wywiewnej z rekuperacją o wydajności min. 10 000 m3/h i wykonanie lub modernizacja kotłowni o mocy min 400 kW,
2.3. projektant branży elektrycznej – jedna osoba, posiadająca uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub odpowiadające im uprawnienia budowlane w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych; posiadająca ww. uprawnienia od co najmniej 5 lat, licząc od daty wydania decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych oraz doświadczenie w wykonaniu co najmniej jednego projektu branży elektrycznej budowy instalacji fotowoltaicznej o mocy co najmniej 20 kW
2.4. kierownik budowy, pełniący równocześnie obowiązki kierownika robót branży ogólnobudowlanej – jedna osoba, posiadająca uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, posiadająca ww. uprawnienia od co najmniej 5 lat, licząc od daty wydania decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych oraz doświadczenia w wykonaniu nadzoru inwestorskiego lub kierowania robotami budowlanymi w zakresie termomodernizacji obiektów o kubaturze nie mniejszej niż 10 000 m3.
Użyte w treści postawionych powyżej warunków pojęcia należy rozumieć zgodnie z definicjami zawartymi w ustawie z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351).
UWAGA: W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawcy wykażą łącznie jego spełnienie.
Oceniając zdolność techniczną lub zawodową, Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy, może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
e) Spełnianie warunków przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
1. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki udziału w postępowaniu zostaną spełnione wyłącznie wtedy, gdy:
1) warunek określony w lit. c – Wykonawcy spełnią łącznie,
2) warunek określony w lit. d pkt 1.1 – jeden z Wykonawców spełni samodzielnie,
3) warunek określony w lit. d pkt 1.2 – jeden z Wykonawców spełni samodzielnie,
4) warunek określony w lit. d pkt 2 – Wykonawcy spełnią łącznie.
f) Spełnianie warunków polegając na zasobach podmiotów udostępniających zasoby.
1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.
2. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
3. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie z Wykonawcą, który polega na jego sytuacji finansowej lub ekonomicznej, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów podmiot ten nie ponosi winy.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych
1) Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem, w kwocie określonej w Rozdziale VIII ust. 2 lit c SWZ;
2) wykazu usług projektowych wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 5 lat (liczonych wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy (liczonych wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert) - w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu, określonego w rozdziale VIII lit. d pkt 1.1 niniejszej SWZ;
3) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat (liczonych wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty - w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu, określonego w rozdz. VIII lit. d pkt 1.2 niniejszej SWZ;
4) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich uprawnień i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu, określonego w rozdz. VIII lit. d pkt 2 niniejszej SWZ.
Uwaga! Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych lub usług wykonywanych wspólnie z innymi Wykonawcami, wykaz:
- o którym mowa w pkt 4 powyżej, dotyczy usług projektowych, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych, w których wykonywaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył lub uczestniczy;
- o którym mowa w pkt 5 powyżej, dotyczy robót budowlanych, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych:
1) Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – Załącznik nr 4 do SWZ;
2) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o których mowa w ust. 4 pkt 3, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument, o którym mowa powyżej, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 4 pkt 3, zastępuje się je w całości lub części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie
krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych: kosztorysów ofertowych wykonanych zgodnie z
załączonymi przedmiarami robót stanowiącymi Załącznik nr 10 do SWZ. Załączony do oferty kosztorys ofertowy nie podlega
uzupełnieniu. Jeżeli wykonawca nie złożył przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki
dowodowe będą niekompletne, zamawiający nie będzie wzywał do ich złożenia lub uzupełnienia. W przypadku nie złożenia
wraz z ofertą kosztorysu ofertowego lub złożenia niekompletnych wymaganych przedmiotowych środków dowodowych
oferta podlegała będzie odrzuceniu zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt 2 Pzp. W przypadku załączenia do oferty błędnych
przedmiotowych środków dowodowych, które będą zawierały parametry niezgodne z Wymaganiami SWZ, oferta zostanie
uznana za niezgodną z warunkami zamówienia i będzie podlegała odrzuceniu zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt 5 Pzp.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości: 75 000,00 (słownie złotych: siedemdziesiąt pięć tysięcy 00/100);
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299).
4. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na rachunek bankowy prowadzony w Banku Spółdzielczym w Bielsku Podlaskim o numerze: 18 8061 0003 0001 1471 2000 0050 z dopiskiem „Wadium w przetargu nr GK.271.3.2022”.
UWAGA: Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego.
5. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi być złożone jako oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej i spełniać co najmniej poniższe wymagania:
1) musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określone w ustawie Pzp;
2) z jej treści powinno jednoznacznej wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium;
3) powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie;
4) termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin związania ofertą (z zastrzeżeniem iż pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania ofert);
5) w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa oraz numer przedmiotowego postępowania;
6) beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest: Gmina Orla;
7) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 58 Pzp.), Zamawiający wymaga aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią (tj. zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum).
6. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium, wniesie wadium w sposób nieprawidłowy lub nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 Pzp zostanie odrzucona.
7. Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określa art. 98 Pzp.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane/dostawy/usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 Pzp oraz wskazanym we Wzorze Umowy, stanowiącym Załącznik nr 8 do SWZ.
2. Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-05-02 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem "Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty" dostępnego na platformie ePUAP oraz miniPortal.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-05-02 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-05-31