Klimatyzatory, Klimatyzacja urządzenia - Systherm Poznań

Przetarg

Termomodernizacja gminnych budynków mieszkalnych w ramach zadania: Termomodernizacja budynku mieszkalnego zlokalizowanego w Woli przy ul. Szkolnej 27.

25-05-2022, 13:20

Dane kontaktowe

GMINA MIEDŹNA
ul. Wiejska 131,43-227 Miedźna
e-mail: urzad@miedzna.pl
http:// www.miedzna.pl

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Termomodernizacja gminnych budynków mieszkalnych w ramach zadania: Termomodernizacja budynku mieszkalnego zlokalizowanego w Woli przy ul. Szkolnej 27.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA MIEDŹNA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 276258291

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Wiejska 131

1.5.2.) Miejscowość: Miedźna

1.5.3.) Kod pocztowy: 43-227

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22C - Tyski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: urzad@miedzna.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.miedzna.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Termomodernizacja gminnych budynków mieszkalnych w ramach zadania: Termomodernizacja budynku mieszkalnego zlokalizowanego w Woli przy ul. Szkolnej 27.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-20bf6264-dc15-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00176574

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-05-25

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00019125/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.5 Termomodernizacja budynku mieszkalnego zlokalizowanego w Woli przy ul. Szkolnej 27.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020, Oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki. Działanie 1.7 Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego. Poddziałanie 1.7.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w województwie śląskim.

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miedzna.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami
odbywa się przy użyciu platformy do elektronicznej obsługi zamówień, zwanej dalej platformą przetargową, dostępną pod adresem internetowym:
https://miedzna.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html zadanie pn.: „Termomodernizacja gminnych budynków mieszkalnych w ramach zadania:
Termomodernizacja budynku mieszkalnego zlokalizowanego w Woli przy ul. Szkolnej 27.”
IR.271.3.8.2022

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w instrukcjach użytkowników na Platformie przetargowej. Link:
https://miedzna.logintrade.net/rejestracja/instrukcje.html - instrukcja pn.: Wymagania techniczne.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Miedźna jest Wójt Gminy Miedźna z siedzibą w Urzędzie Gminy Miedźna, ul. Wiejska 131, 43-227 Miedźna, tel. 32 211 61 96, adres e-mail: urzad@miedzna.pl;

2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: ul. Wiejska 131, 43-227 Miedźna, tel. 32 211 61 96, adres e-mail: iod@miedzna.pl;

3. Przetwarzanie, podanych danych osobowych, odbywa się w celu:
a) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Zamawiającym w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego /dane identyfikujące postępowanie, np. nazwa, numer/ prowadzonym w trybie podstawowym ustawy Prawo zamówień publicznych (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO);
b) realizacji umów zawartych z kontrahentami Zamawiającego (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
c) dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, w tym wypadku podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora polegający na dochodzeniu lub obronie przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
d) wykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych takich m.in. jak udzielanie odpowiedzi na reklamacje w terminie i formie przewidzianej przepisami prawa (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO).

4. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt. 3, odbiorcami danych osobowych mogą być:
a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Zamawiającym przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Zamawiający;
c) osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust.3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych;

5. Dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 3, przy czym Zamawiający przechowuje protokół postępowania o udzielenie zamówienia wraz z załącznikami przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, w sposób gwarantujący jego nienaruszalność. Jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, zamawiający przechowuje umowę przez cały czas trwania umowy oraz przez okres i w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa;

6. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości współpracy z Administratorem. Obowiązek podania danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy PZP. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowy.
Ciąg dalszy w kolejnej sekcji.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych. W przypadku gdy wykonanie prawa dostępu do informacji (art. 15 ust. 1- 3 RODO) wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od wskazania dodatkowych informacji mających w szczególności na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia.
b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne. Korzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą.
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych, z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO. Wystąpienie z żądaniem ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 ust. 1 RODO), nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
d) W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez Zamawiającego Pani/Pana danych osobowych, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. W związku z przetwarzaniem danych osobowych nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

9. Dane osobowe nie są przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz do organizacji międzynarodowych.

10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

11. Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na Pani/Panu obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska od wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.
Załącznik nr 7 - Załącznik nr 17d do umowy nr 2022ED10013 z dnia 18.02.2022 r. (klauzula RODO Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020).

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: IR.271.3.8.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Termomodernizacja budynku mieszkalnego zlokalizowanego w Woli przy ul. Szkolnej 27.
• roboty ziemne w niezbędnym zakresie;
• roboty rozbiórkowe w niezbędnym zakresie;
• wymiana pokrycia dachu na dachówkę ceramiczną „karpiówkę” wraz z obróbkami blacharskimi oraz niezbędnymi akcesoriami;
• izolacja przeciwwilgociowa ścian fundamentowych;
• ocieplenie fundamentów styropianem ekstrudowanym, obłożenie folią kubełkową;
• wymiana kanalizacji deszczowej wokół budynku
• izolacja stropu od strony strychu styropianem oraz przykrycie warstwy izolacyjnej podkładem betonowym gr 4cm;
• docieplenie ścian poddasza wewnętrznego płytami z wełny mineralnej;
• izolacja metodą natryskową stropu od strony piwnicy pianką poliuretanową, grubość warstwy izolacji termicznej;
• montaż nowej drewnianej stolarki okiennej zgodnie z wytycznymi konserwatora zabytków wraz z parapetami zewnętrznymi i wewnętrznymi;
• montaż nowej drewnianej stolarki drzwiowej zewnętrznej zgodnie z wytycznymi konserwatora zabytków;
• modernizacja instalacji grzewczej poprzez wymianę instalacji c.o. wraz z grzejnikami oraz montaż zaworów termostatycznych;
• wymiana instalacji elektrycznej;
• wymiana instalacji wod-kan;
• przemurowanie kominów ponad dachem;
• wyczyszczenie kamiennego cokołu budynku i zaimpregnowanie;
• wyczyszczenie elementów ceglanych i zaimpregnowanie;
• malowanie elewacji budynku;
• ułożenie opaski wokół budynku;
• wykonanie dojścia do budynku;
• wymiana instalacji odgromowej;
• zgodnie z opinią ornitologiczną zamontować budki dla ptaków (koszty uwzględnić w ofercie);
• utylizacja materiałów pochodzących z rozbiórek;
• drzwi wejściowe do budynku zdemontować w sposób umożliwiający ich powtórne wykorzystanie

4.2.6.) Główny kod CPV: 45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

45231112-3 - Instalacja rurociągów

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45331000-6 - Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45320000-6 - Roboty izolacyjne

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45442100-8 - Roboty malarskie

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45443000-4 - Roboty elewacyjne

45321000-3 - Izolacja cieplna

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 5 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu o następujące kryterium oceny ofert: cena brutto i okres gwarancji.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1) Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: Zamawiający nie formułuje warunku udziału w postępowaniu w ww. zakresie.

2) Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej o ile wynika to z odrębnych przepisów: Zamawiający nie formułuje warunku udziału w postępowaniu w ww. zakresie.

3) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w wysokości nie niższej niż dla:
590.000,00 zł

4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli Wykonawca wykaże, że:
4.1
wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, w sposób należyty, minimum dwie roboty budowlane z których każda obejmowała budowę lub przebudowę lub remont budynku lub budynków z dociepleniem przegród zewnętrznych, wymianą lub montażem stolarki okiennej, budową, przebudową lub rozbudową instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, elektrycznych i miała wartość minimum 590.000,00 zł
Uwagi:
a) Treść warunku (ppkt 4.1 niniejszego rozdziału) w istocie wyraża wymaganie, by dany podmiot wykonał co najmniej dwukrotnie ww. roboty. Dla Zamawiającego miarą wiedzy i doświadczenia w ramach niniejszego warunku zdolności technicznej lub zawodowej jest bowiem niezakłócone – co najmniej dwukrotne – powtórzenie ww. przedsięwzięcia o których mowa w rozdz. VIII pkt 2 ppkt 4.1 SWZ.
b) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia oraz wykonawca i podmioty udostępniające zasoby nie mogą sumować (łączyć) potencjału w zakresie robót budowlanych gdyż wypaczałoby to cel, który powinien zostać osiągnięty poprzez tak postawiony warunek. Ewentualne sumowanie tego samego rodzaju robót budowlanych (przedsięwzięć), o których mowa powyżej, przez dwa różne podmioty, nie stwarzałoby bowiem takiej sytuacji, jak wykonanie tych robót przez jeden podmiot.
4.2
Dysponuje i skieruje do realizacji zamówienia:
4.2.1. Termomodernizacja budynku mieszkalnego zlokalizowanego w Woli przy ul. Szkolnej 27.
a) jedną osobę do pełnienia funkcji kierownika budowy: posiadającą minimum uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno – budowlanej do kierowania robotami budowlanymi których zakres uprawnia go do kierowania robotami budowlanymi będącymi przedmiotem zamówienia;
b) jedną osobę do pełnienia funkcji kierownika robót branży sanitarnej : posiadającą minimum uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych których zakres uprawnia go do kierowania robotami budowlanymi będącymi przedmiotem zamówienia ;
c) jedną osobę do pełnienia funkcji kierownika robót branży elektrycznej: posiadającą minimum uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych których zakres uprawnia go do kierowania robotami budowlanymi będącymi przedmiotem zamówienia .

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 2.3.1. Wykazu robót budowlanych – załącznik nr 5 do SWZ wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat od dnia w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty;

2.3.2. Wykazu osób – załącznik nr 6 do SWZ, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego – rozdz. VIII pkt 4.2 SWZ, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego a także zakresu wykonanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

2.3.3. Dokumenty potwierdzające, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego w rozdz. VIII pkt 2 ppkt 3 SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 2.2.1.oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, o których mowa w:
a) art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy,
b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,
c) art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,
d) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp;

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

10.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia publicznego. W takim przypadku Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego. Wszelka korespondencja będzie prowadzona przez Zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem.
10.2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp i art. 109 ust. 1 pkt 4) ustawy Pzp. Spełnienie warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy wykazują zgodnie z postanowieniami rozdz. VIII SWZ.
10.3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o którym mowa w rozdz. IX pkt 1 ppkt 1.2 SWZ (art. 125 ust. 1 ustawy Pzp) składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to potwierdza brak podstaw wykluczenia oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu.
10.4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane.
10.5. W przypadku, o którym mowa w ust. 10.4, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają odpowiednio do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni Wykonawcy (art. 117 ust 4 ustawy Pzp). Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 8 do SWZ – oświadczenie z art. 117 ust. 4 ustawy Pzp.
10.6. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców są oni zobowiązani na wezwanie Zamawiającego złożyć aktualne na dzień złożenia podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w rozdz. IX.2.2 i IX.2.3 SWZ, przy czym podmiotowe środki dowodowe o których mowa w rozdz. IX pkt. 2.3 SWZ składa odpowiednio Wykonawca/Wykonawcy który/którzy wykazuje/ą spełnienie warunków udziału w postępowaniu w zakresie i na zasadach opisanych w rozdz. VIII SWZ.
10.7. Jeżeli została wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający przewiduje, zgodnie z art. 455 ustawy Pzp, możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w zakresie:
1.1. zmiany przedmiotu zamówienia poprzez zmianę zakresu robót budowlanych przewidzianych w dokumentacji projektowej w przypadku:
a) konieczności wykonania robót zamiennych, których wykonanie ma na celu prawidłowe zrealizowanie przedmiotu zamówienia, a konieczność ich wykonania wynika z wad dokumentacji projektowej;
b) konieczności wykonania robót zamiennych niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, które nie zostały przewidziane w dokumentacji projektowej przekazanej przez Zamawiającego;
c) zmiany dokumentacji projektowej wykonane z inicjatywy Zamawiającego ze względu na stwierdzone wady, co spowoduje konieczność wykonania robót zamiennych;
d) zmiany decyzji administracyjnych, na podstawie których prowadzone są roboty budowlane objęte umową, powodujące zmianę dotychczasowego zakresu robót przewidzianego w dokumentacji projektowej;
e) zmiany zakresu robót budowlanych poprzez ich ograniczenie w sytuacji, gdy wykonanie niektórych robót okazało się zbędne, zmieniły się okoliczności związane z wykonaniem umowy lub wykonanie poszczególnych robót nie leży w interesie publicznym lub Zamawiającego;
f) konieczności wykonania robót dodatkowych lub innych nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej, a których wykonanie jest konieczne na podstawie § 17 ust. 1 pkt 1.1. lit. a) do e) lub § 17 ust. 1 pkt 1.2 lit b) i c) niniejszej umowy.
1.2. zmiany terminu wykonania zamówienia w następujących przypadkach:
a) zaistnienia konieczności wykonania robót dodatkowych, zamiennych lub innych nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej, a których wykonanie jest konieczne na podstawie § 17 ust. 1 pkt 1.1.;
b) zaistnienie odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków geologicznych (kategoria gruntu, kurzawka, skała, niekontrolowane nasypy, obecność płyt betonowych, niewybuchy, niewypały, znaleziska archeologiczne itp.) skutkujące niemożliwością realizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych;
c) zaistnienia odmiennych do przyjętych w dokumentacji projektowej warunków terenowych w szczególności napotkania innych niezinwentaryzowanych lub źle zinwentaryzowanych sieci, urządzeń podziemnych kolidujących z realizowanymi robotami, skutkujących niemożliwością prowadzenia robót, zmianę dokumentacji projektowej lub wykonanie robót zamiennych lub dodatkowych;
d) wystąpienie siły wyższej rozumianej jako wystąpienie zdarzenia nadzwyczajnego, zewnętrznego, niemożliwego do przewidzenia i zapobieżenia, którego nie dało się uniknąć nawet przy zachowaniu najwyższej staranności, a które uniemożliwia Wykonawcy wykonanie jego zobowiązania w całości lub części;
e) wystąpienie nietypowych dla klimatu polskiego warunków atmosferycznych co spowodowało brak możliwości kontynuowania robót (wstrzymanie wykonania robót);
f) protestów mieszkańców lub innych osób prawnych i fizycznych (w tym reakcje stowarzyszeń i fundacji ekologicznych) lub wstrzymania robót przez uprawniony urząd (np. wskutek kontroli, wypadku na budowie, itp.);
Z uwagi na ograniczoną ilość znaków ciąg dalszy zmian i warunków zmian umowy został opisany w załączniku nr 2 do SWZ - wzór umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-06-10 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://miedzna.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-06-10 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-07-09

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Wykonawca podlega wykluczeniu także w oparciu o podstawy wykluczenia wskazane art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, zwaną dalej ustawą sancyjną.

4. Zamawiający informuje, że wykluczeniu z postępowania na podstawie pkt 3 podlegają:
a) wykonawcy wymienieni w wykazach określonych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy (Dz. Urz. UE L 134 z 20.05.2006, str. 1, z późn. zm.) i rozporządzeniu Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających (Dz. Urz. UE L 78 z 17.03.2014, str. 6, z późn. zm.) albo wpisani na listę o której mowa w art. 2 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, na podstawie decyzji w sprawie wpisu na ww. listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 powołanej ustawy;
b) wykonawcy, których beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy (Dz. Urz. UE L 134 z 20.05.2006, str. 1, z późn. zm.) i rozporządzeniu Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających (Dz. Urz. UE L 78 z 17.03.2014, str. 6, z późn. zm.) albo wpisani na listę o której mowa w art. 2 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, lub będący takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile zostali wpisani na ww. listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego;
c) wykonawcy, których jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy (Dz. Urz. UE L 134 z 20.05.2006, str. 1, z późn. zm.) i rozporządzeniu Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających (Dz. Urz. UE L 78 z 17.03.2014, str. 6, z późn. zm.) albo wpisany na listę o której mowa w art. 2 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na ww. listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.