Stiebel Eltron

Przetarg

Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej na terenie Zakładu Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. w Raciborzu

18-11-2022, 12:39

Dane kontaktowe

Zakład Zagospodarowania Odpadów Sp. z o. o.
Rybnicka ,47-400 Racibórz
tel. 324184074
e-mail: biuro@zzo-raciborz.pl
http:// www.zzo.bipraciborz.pl

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej na terenie Zakładu Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. w Raciborzu

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zakład Zagospodarowania Odpadów Sp. z o. o.

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 243141979

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Rybnicka

1.5.2.) Miejscowość: Racibórz

1.5.3.) Kod pocztowy: 47-400

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL227 - Rybnicki

1.5.7.) Numer telefonu: 324184074

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: biuro@zzo-raciborz.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zzo.bipraciborz.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - inne państwowe i samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej na terenie Zakładu Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. w Raciborzu

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-1fdefaac-671e-11ed-abdb-a69c1593877c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00446574

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-18

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00357146/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej na terenie Zakładu Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. w Raciborzu

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://zzo.bipraciborz.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl, https://zzo.bipraciborz.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz do „Formularza do komunikacji”.
2. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).
3. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularza do komunikacji” wynosi 150 MB.
4. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.
5. Zamawiający przekazuje link do postępowania oraz ID postępowania jako załącznik do niniejszej SWZ. Dane postępowanie można wyszukać również na Liście wszystkich postępowań w mini portalu klikając opcję „Dla Wykonawców” lub ze strony głównej z zakładki Postępowania.
6. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza: „Formularz do komunikacji” dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP lub ID postępowania).
7. Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, email: biuro@zzo-raciborz.pl.
8. Dokumenty elektroniczne, składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem „Formularza do komunikacji” jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych za pomocą poczty elektronicznej, na wskazany w pkt 7 adres email. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. z 2020 poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 poz. 2415).
9. Ofertę, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 p.z.p., podmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwa, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby sporządza się w postaci elektronicznej. Ofertę, a także oświadczenie o jakim mowa w paragrafie 8 SWZ składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
10. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego pisemnie lub drogą elektroniczna, za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez mini portal (formularz do komunikacji ) lub na adres email: biuro@zzo-raciborz.pl z wnioskiem o wyjaśnienie lub zmienne treści SWZ.
Szczegółowe informacje dotyczące wymagań technicznych i organizacyjnych dotyczące korespondencji elektronicznej opisane są w § 11 SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Prezes Zarządu Zakładu Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. ul. Rybnicka 125, 47-400 Racibórz, biuro@zzo-raciborz.pl, tel. 32 418 40 74;
- dane kontaktowe inspektora ochrony danych w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. : biuro@zzo-raciborz.pl
- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o
udzielenie zamówienia publicznego nr ZZO-02/2022/ZAM2 pn.: DOSTAWA I MONTAŻ INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ NA TERENIE ZAKŁADU ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW SP. Z O.O. W RACIBORZU prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji oraz jego rozstrzygnięcia, jak również zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego i jego archiwizacji;
- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, dalej „ustawa Pzp”;
- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas
trwania umowy;
- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
- posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2
RODO **;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
- nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników
** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia
korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZZO-02/2022/ZAM2

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest:
- wykonanie projektu wykonawczego wraz z uzyskaniem wszelkich uzgodnień, pozwoleń w oparciu o załączony program funkcjonalno-użytkowy,
- dostawa i montaż wraz z robotami towarzyszącymi instalacji fotowoltaicznej na terenie Zakładu Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. w Raciborzu”.
2. Szczegółowy opis/zakres przedmiotu zamówienia zawierają załączniki – zał. nr 5 do SWZ oraz – zał. nr 6 do SWZ – program funkcjonalno – użytkowy.
3. Pozostałe wymagania określono we wzorze umowy, stanowiącym zał. nr 4 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 09332000-5 - Instalacje słoneczne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

09331200-0 - Słoneczne moduły fotoelektryczne

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45223810-7 - Konstrukcje gotowe

45315700-5 - Instalowanie stacji rozdzielczych

45000000-7 - Roboty budowlane

71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego

45312310-3 - Ochrona odgromowa

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 50 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Kryteria oceny ofert:
1) Cena (C) – waga kryterium 60 %;
2) Kryterium jakościowe(J) – Waga 20 %
3) Termin wykonania przedmiotu zamówienia (T) – waga kryterium 10 %
4) Obsługa gwarancyjna (OG) – waga kryterium 10%

2. Zasady oceny ofert w poszczególnych kryteriach:

1) Cena (C) – waga 60 %
cena najniższa brutto*
C = ---------------------------------------------------------------- x 100 pkt x 60 %
cena oferty ocenianej brutto

* spośród wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu
a) Podstawą przyznania punktów w kryterium „cena” będzie cena ofertowa brutto podana w Formularzu Ofertowym
b) Cena musi uwzględniać wszelkie koszty jakie Wykonawca poniesie

2) Kryterium jakościowe przedmiotu zamówienia (J) – waga kryterium 20 %
Zamawiający wymaga aby;
a) zastosowane rozwiązania technologiczne pozwalały z każdego zainstalowanego modułu fotowoltaicznego uzyskać optymalną ilość energii w zmiennych warunkach atmosferycznych,
b) uzyskać możliwość zastąpienia pojedynczych modułów fotowoltaicznych w tzw. Stringu (wydzielonym obwodzie elektrycznym), tj niezależnie od mocy i producenta zastępującego modułu oraz aby moduły pozostawały kompatybilne z zainstalowanym inwerterem,
c) konstrukcja nośna Instalacji fotowoltaicznej posadowiona na gruncie wymagała minimalnych nakładów konserwatorskich, realizowanych w możliwie największym odstępie czasu.
W zależności od zastosowanych rozwiązań technicznych oraz technologicznych zamawiający przyzna Wykonawcy 0 lub 5 lub 10 punktów za zastosowane rozwiązania techniczne i technologiczne. Maksymalnie 20 punktów w kryterium jakościowym przedmiotu zamówienia.
J1. Optymalizacja uzysku energii:
 rozwiązanie technologiczne z użyciem optymalizatorów energii dla każdego modułu fotowoltaicznego, Wykonawca otrzyma 5 punktów w kryterium jakościowym przedmiotu zamówienia, albo
 rozwiązanie technologiczne z użyciem mikroinwerterów, Wykonawca otrzyma 10 punktów w kryterium jakościowym przedmiotu zamówienia,
J2. Zastępowalność i kompatybilność modułów fotowoltaicznych:
 rozwiązanie technologiczne umożliwiające dowolne konfigurowanie i zastępowalność zainstalowanych modułów fotowoltaicznych w tzw. stringu (wydzielonym obwodzie elektrycznym) - niezależnie od mocy i producenta, Wykonawca otrzyma 5 punktów w kryterium jakościowym przedmiotu zamówienia,
J3. Minimalizacja nakładów konserwatorskich:
 rozwiązanie techniczne z zastosowaniem konstrukcji nośnej nie podlegającej korozji w agresywnym środowisku, Wykonawca otrzyma 5 punktów w kryterium jakościowym przedmiotu zamówienia.

3) Termin wykonania przedmiotu zamówienia (T) – waga kryterium 10 %
Zamawiający wymaga aby termin realizacji przedmiotu zamówienia zawierał się w przedziale od 30 do 50 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy:
 określając termin wykonania na 30 dni od daty zawarcia umowy Wykonawca otrzyma 10 punktów w kryterium termin wykonania przedmiotu zamówienia,
 określając termin wykonania na 40 dni od daty zawarcia umowy Wykonawca otrzyma 5 punktów w kryterium termin wykonania przedmiotu zamówienia,
 określając termin wykonania na 50 dni od daty zawarcia umowy Wykonawca otrzyma 0 punktów w kryterium termin wykonania przedmiotu zamówienia,

4) Obsługa gwarancyjna (OG) – waga kryterium 10 %
W ramach kryterium obsługi gwarancyjnej ocenie podlegać będzie czas reakcji serwisu oraz czas przystąpienia do usunięcia wady liczony od dnia otrzymania zgłoszenia od Zamawiającego o konieczności usunięcia wad powstałych w trakcie trwania okresu gwarancji i rękojmi. Zamawiający wymaga, aby czas przystąpienia do usunięcia wady zawierał się w przedziale od 6 do 24 godzin.
 6 h czas reakcji serwisu oraz przystąpienie do usunięcia wady Wykonawca otrzyma 10 pkt. w kryterium obsługa gwarancyjna,
 12 h czas reakcji serwisu oraz przystąpienie do usunięcia wady Wykonawca otrzyma 5 pkt. w kryterium obsługa gwarancyjna,
 24 h czas reakcji serwisu oraz przystąpienie do usunięcia wady Wykonawca otrzyma 0 pkt. w kryterium obsługa gwarancyjna,

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Kryterium jakościowe(J)

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin wykonania przedmiotu zamówienia (T)

4.3.6.) Waga: 10

Kryterium 4

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: 4) Obsługa gwarancyjna (OG)

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

2.1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:

Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.

2.2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:

Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.

2.3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej:

Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.

2.4. zdolności technicznej lub zawodowej:

Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że:

2.4.1. - w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał należycie co najmniej 2 instalacje fotowoltaiczne o min. mocy zainstalowanej 40 kWp każda. Przy czym wykonanie instalacji fotowoltaicznej (z montażem) miało wartość nie mniejszą niż 150 000,00 zł netto każda.

UWAGA !

Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, nie dopuszcza łącznego spełnienia warunku przez Wykonawców, co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegający się o udzielnie zamówienia musi spełniać ww. warunek samodzielnie.

Przy dokonywaniu oceny spełniania ww. warunku udziału w postępowaniu, Zamawiający uzna tylko roboty budowlane, które zostały zakończone i odebrane przez podmioty, na rzecz których były wykonywane. Jako zakończenie robót budowlanych należy rozumieć podpisanie protokołu odbioru robót lub równoważnego dokumentu.

Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, należy wykazać robotę budowlaną, w której Wykonawca bezpośrednio uczestniczył.

W przypadku wskazania waluty innej niż polska. W celu jej przeliczenia stosowany będzie średni kurs NBP na dzień zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP na portalu internetowym UZP.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W celu wykazania braku podstaw wykluczenia wezwany przez Zamawiającego Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona zobowiązany jest złożyć:
1) Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – zał. nr 3 do SWZ;
(w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegający się o zamówienie)
2) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
(w przypadku możliwości elektronicznego pobrania wpisu za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne Zamawiający sam pozyska powyższy dokument o ile Wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów w zał. nr 2 do SWZ)
3) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o których mowa: w ust. 7 pkt.2 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument, o którym mowa powyżej, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem.
4) Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 7 pkt 2 zastępuje się je odpowiednio w całości lub części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju , w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu wezwany przez Zamawiającego wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona zobowiązany jest złożyć:
1) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane oraz załączeniem - - - dowody określające czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty wzór wykazu stanowi zał. nr 7 do SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej (opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej (opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym), za pośrednictwem funkcji formularzy do złożenia, wycofania oferty lub wniosku. Wysłana oferta jest automatycznie szyfrowana i chroniona terminem otwarcia.
2. Oferta powinna być podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy.
3. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
4. Ofertę składa się na Formularzu Ofertowym – zgodnie z załącznikiem nr 1 do SWZ.
Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć:
1) oświadczenie, stanowiące załącznik nr 2 do SWZ,
2) zobowiązanie innego podmiotu do udostępnienia niezbędnych zasobów wykonawcy, stanowiące załącznik nr 8 do SWZ (jeżeli dotyczy),
3) oświadczenie z art. 117 ust. 4 ustawy Pzp., o którym mowa § 10 ust. 4 SWZ (Zamawiający dopuszcza złożenie tego oświadczenia w punkcie 17 Formularza 0fertowego – załącznik nr 1 do SWZ – jeżeli dotyczy),
4) odpowiednie pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy).
Pełnomocnictwo przekazuje się w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej (opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym). W przypadku, gdy pełnomocnictwo zostało wystawione w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z pełnomocnictwem w postaci papierowej, może dokonać mocodawca (osoba/osoby wystawiające pełnomocnictwo) lub notariusz.
5. Treść oferty musi odpowiadać treści SWZ.
6. Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie formularzy zamieszczonych w załącznikach do SWZ, powinny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami.
7. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający się na ofertę powinien być czytelny.
8. Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913), wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa” a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część należy ten plik zaszyfrować.
9. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert wycofać ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób wycofania oferty został opisany w „Instrukcji użytkownika” dostępnej na miniPortalu.
10. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może dokonać złożenia oraz wycofania oferty.
11. Podmiotowe środki dowodowe lub inne dokumenty, w tym dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania, sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz z tłumaczeniem na język polski.
12. Wszystkie koszty związane z uczestnictwem w postępowaniu, w szczególności z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca składający ofertę. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego – nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę.
2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, zobowiązani są złożyć wraz z ofertą stosowne pełnomocnictwo.
3. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ustawy (§ 8 punkt 1 SWZ) składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia - każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu z postępowania w oparciu o wskazane w SWZ podstawy wykluczenia. Powyższe oznacza, iż:
1) Oświadczenie w zakresie braku podstaw wykluczenia musi złożyć każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
2) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału składa podmiot, który w odniesieniu do danego warunku udziału w postępowaniu potwierdza jego spełnianie; dopuszcza się oświadczenie złożone łącznie, tj. podpisane przez wszystkie podmioty wspólnie składające ofertę lub przez pełnomocnika występującego w imieniu wszystkich podmiotów.
4. W przypadku o którym mowa w art. 117 ust. 4 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wskazują w punkcie 17 formularza oferty – załącznik nr 1 do SWZ, które roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 p.z.p. oraz we wzorze umowy – zał. nr 4 do SWZ.
Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-05 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-05 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-01-03

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy określa §21 SWZ.
 
Klikając “Zgoda” akceptujesz zapisywanie wszystkich danych cookie na twoim urządzeniu. Kliknięcie “Odmowa” oznacza zapisywanie tylko danych niezbędnych do funkcjonowania strony. Więcej informacji o cookie w polityce prywatności.