Lindab

Przetarg

Przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej wraz z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania na paliwo gazowe, montażem kotła gazowego dwu-funkcyjnego z zamkniętą komorą spalania oraz instalacją ciepłej wody użytkowej i rozbiórką piecy kaflowych w 9 lokalach mieszkalnych będących własnością Gminy Miasta Kołobrzeg

31-07-2020, 00:00

Dane kontaktowe

Kołobrzeskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
Artyleryjska 3,78-100 Kołobrzeg
tel. 943 547 471,
fax. 943 542 574
e-mail: biuro@ktbs.pl, lukaszzieba@ktbs.pl
http:// www.ktbs.pl

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu


Ogłoszenie nr 569071-N-2020 z dnia 2020-07-31 r.

Kołobrzeskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.: Przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej wraz z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania na paliwo gazowe, montażem kotła gazowego dwu-funkcyjnego z zamkniętą komorą spalania oraz instalacją ciepłej wody użytkowej i rozbiórką piecy kaflowych w 9 lokalach mieszkalnych będących własnością Gminy Miasta Kołobrzeg
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Kołobrzeskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., krajowy numer identyfikacyjny 33092010400000, ul. Artyleryjska  3 , 78-100  Kołobrzeg, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 943 547 471, , e-mail biuro@ktbs.pl, lukaszzieba@ktbs.pl, faks 943 542 574.
Adres strony internetowej (URL): www.ktbs.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
art.3 ustęp 1 pkt.3
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
https://portal.smartpzp.pl/ktbs

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
https://portal.smartpzp.pl/ktbs

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Tak
adres
https://portal.smartpzp.pl/ktbs

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:
nie
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej wraz z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania na paliwo gazowe, montażem kotła gazowego dwu-funkcyjnego z zamkniętą komorą spalania oraz instalacją ciepłej wody użytkowej i rozbiórką piecy kaflowych w 9 lokalach mieszkalnych będących własnością Gminy Miasta Kołobrzeg
Numer referencyjny:
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej wraz z wykonanieminstalacji centralnego ogrzewania na paliwo gazowe, montażem kotła gazowego dwufunkcyjnegoz zamkniętą komorą spalania oraz instalacją ciepłej wody użytkowej i rozbiórkąpiecy kaflowych w 9 lokalach mieszkalnych będących własnością Gminy Miasta Kołobrzeg.2. Wykaz lokali:1) ul. Koszalińska 25/1 – lokal składający się z 5 pomieszczeń o łącznej powierzchni 36,20 m 2.Zakres prac do zrealizowania to:• rozbiórka pieca grzewczego typu koza• demontaż elektrycznego podgrzewacza wody• przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej• próba instalacji gazowej wewnętrznej na ciśnienie do 65mm• wykonanie instalacji centralnego ogrzewania• wykonanie instalacji ciepłej wody użytkowej• montaż kotła gazowego dwu-funkcyjnego z zamkniętą komorą spalania wrazpodłączeniem i uruchomieniem• montaż kuchenki gazowej 4 palnikowej wraz z podłączeniem i uruchomieniem• montaż wkładu kominowego• próba instalacji C.O. na gorąco z dokonaniem regulacji• prace budowlane(uzupełnienie ubytków po przekuciach, tynkowanie,malowanie,)2) ul. Koszalińska 25/2 lokal składający się z 6 pomieszczeń o łącznej powierzchni 50,02 m 2.Zakres prac do zrealizowania to:• rozbiórka pieca kaflowego• demontaż elektrycznego podgrzewacza wody• przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej• próba instalacji gazowej wewnętrznej na ciśnienie do 65mm• wykonanie instalacji centralnego ogrzewania• wykonanie instalacji ciepłej wody użytkowej• montaż kotła gazowego dwu-funkcyjnego z zamkniętą komorą spalania wrazpodłączeniem i uruchomieniem• montaż kuchenki gazowej 4 palnikowej wraz z podłączeniem i uruchomieniem• montaż wkładu kominowego• próba instalacji C.O. na gorąco z dokonaniem regulacji• prace budowlane(uzupełnienie ubytków po przekuciach ,naprawa posadzki po rozbiórcepieca kaflowego, tynkowanie,malowanie)3) ul. Koszalińska 25/4 lokal składający się z 5 pomieszczeń o łącznej powierzchni 34,63 m 2.Zakres prac do zrealizowania to:• rozbiórka pieca kaflowego• demontaż elektrycznego podgrzewacza wody• przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej• próba instalacji gazowej wewnętrznej na ciśnienie do 65mm• wykonanie instalacji centralnego ogrzewania• wykonanie instalacji ciepłej wody użytkowej• montaż kotła gazowego dwu-funkcyjnego z zamkniętą komorą spalania wrazpodłączeniem i uruchomieniem• montaż kuchenki gazowej 4 palnikowej wraz z podłączeniem i uruchomieniem• montaż wkładu kominowego• próba instalacji C.O. na gorąco z dokonaniem regulacjiprace budowlane(uzupełnienie ubytków po przekuciach ,naprawa posadzki po rozbiórcepieca kaflowego, tynkowanie,malowanie)4) ul. Koszalińska 25/5 lokal składający się z 4 pomieszczeń o łącznej powierzchni 30,91 m 2.Zakres prac do zrealizowania to:• rozbiórka pieca kaflowego• demontaż elektrycznego podgrzewacza wody• przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej• próba instalacji gazowej wewnętrznej na ciśnienie do 65mm• wykonanie instalacji centralnego ogrzewania• wykonanie instalacji ciepłej wody użytkowej• montaż kotła gazowego dwu-funkcyjnego z zamkniętą komorą spalania wrazpodłączeniem i uruchomieniem• montaż kuchenki gazowej 4 palnikowej wraz z podłączeniem i uruchomieniem• montaż wkładu kominowego• próba instalacji C.O. na gorąco z dokonaniem regulacji• prace budowlane(uzupełnienie ubytków po przekuciach ,naprawa posadzki po rozbiórcepieca kaflowego, tynkowanie,malowanie)5) ul. Koszalińska 25/6 lokal składający się z 4 pomieszczeń o łącznej powierzchni 32,74 m 2.Zakres prac do zrealizowania to:• rozbiórka pieca kaflowego• przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej• próba instalacji gazowej wewnętrznej na ciśnienie do 65mm• wykonanie instalacji centralnego ogrzewania• wykonanie instalacji ciepłej wody użytkowej• montaż kotła gazowego dwu-funkcyjnego z zamkniętą komorą spalania wrazpodłączeniem i uruchomieniem• montaż kuchenki gazowej 4 palnikowej wraz z podłączeniem i uruchomieniem• montaż wkładu kominowego• próba instalacji C.O. na gorąco z dokonaniem regulacji• prace budowlane(uzupełnienie ubytków po przekuciach ,naprawa posadzki po rozbiórcepieca kaflowego, tynkowanie,malowanie)6) ul. Budowlana 41/8 lokal składający się z 5 pomieszczeń o łącznej powierzchni 61,00 m 2.Zakres prac do zrealizowania to:• rozbiórka pieca kaflowego• demontaż elektrycznego podgrzewacza wody• przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej• próba instalacji gazowej wewnętrznej na ciśnienie do 65mm• wykonanie instalacji centralnego ogrzewania• wykonanie instalacji ciepłej wody użytkowej• montaż kotła gazowego dwu-funkcyjnego z zamkniętą komorą spalania wrazpodłączeniem i uruchomieniem• montaż kuchenki gazowej 4 palnikowej wraz z podłączeniem i uruchomieniem• montaż wkładu kominowego• próba instalacji C.O. na gorąco z dokonaniem regulacji• prace budowlane (uzupełnienie ubytków po przekuciach ,naprawa posadzki po rozbiórcepieca kaflowego, tynkowanie,malowanie)7) ul. Aleja Św, Jana Pawła II 25A/9 lokal składający się z 4 pomieszczeń o łącznej powierzchni42,29 m 2.Zakres prac do zrealizowania to:• rozbiórka piecy kaflowych• przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej• próba instalacji gazowej wewnętrznej na ciśnienie do 65mm• wykonanie instalacji centralnego ogrzewania• wykonanie instalacji ciepłej wody użytkowej• montaż kotła gazowego dwu-funkcyjnego z zamkniętą komorą spalania wrazpodłączeniem i uruchomieniem• montaż kuchenki gazowej 4 palnikowej wraz z podłączeniem i uruchomieniem• montaż wkładu kominowego• próba instalacji C.O. na gorąco z dokonaniem regulacji• prace budowlane (uzupełnienie ubytków po przekuciach ,naprawa posadzki po rozbiórcepieca kaflowego, tynkowanie,malowanie)8) ul. Jana Matejki 2/2 lokal składający się z 3 pomieszczeń o łącznej powierzchni 23,18 m 2.Zakres prac do zrealizowania to:• rozbiórka pieca kaflowego• demontaż elektrycznego podgrzewacza wody• przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej• próba instalacji gazowej wewnętrznej na ciśnienie do 65mm• wykonanie instalacji centralnego ogrzewania• wykonanie instalacji ciepłej wody użytkowej• montaż kotła gazowego dwu-funkcyjnego z zamkniętą komorą spalania wrazpodłączeniem i uruchomieniem• montaż kuchenki gazowej 4 palnikowej wraz z podłączeniem i uruchomieniem• montaż wkładu kominowego• próba instalacji C.O. na gorąco z dokonaniem regulacji• prace budowlane (uzupełnienie ubytków po przekuciach ,naprawa posadzki po rozbiórcepieca kaflowego, tynkowanie,malowanie)9) ul. Artyleryjska 32/1 lokal składający się z 4 pomieszczeń o łącznej powierzchni 34,03 m 2.Zakres prac do zrealizowania to:• rozbiórka pieca kaflowego• demontaż elektrycznego podgrzewacza wody• przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej• próba instalacji gazowej wewnętrznej na ciśnienie do 65mm• wykonanie instalacji centralnego ogrzewania• wykonanie instalacji ciepłej wody użytkowej• montaż kotła gazowego dwu-funkcyjnego z zamkniętą komorą spalania wrazpodłączeniem i uruchomieniem• montaż kuchenki gazowej 4 palnikowej wraz z podłączeniem i uruchomieniem• montaż wkładu kominowego• próba instalacji C.O. na gorąco z dokonaniem regulacji• prace budowlane (uzupełnienie ubytków po przekuciach ,naprawa posadzki po rozbiórcepieca kaflowego, tynkowanie,malowanie).3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony jest w projekcie budowlanym dla każdegolokalu. Każdy projekt budowlany zawiera szczegółowy zakres prac do wykonania i stanowiintegralną cześć treści SIWZ.4. Każdy projekt budowlany jest zatwierdzony poprzez wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę istanowi integralną cześć treści SIWZ. Decyzje wraz projektami budowlanymi stanowią załączniknr 7 do SIWZ.5. Zamawiający po wyłonieniu Wykonawcy i otrzymaniu harmonogramu realizacji prac zgodnie z§1 punkt 4 wzoru umowy, która stanowi załącznik nr 6 do SIWZ, dokona zgłoszenia zamiarurozpoczęcia robót budowlanych.6. Materiały przetargowe udostępniane jedynie w formie elektronicznej należy pobierać zapośrednictwem platformy https://portal.smartpzp.pl/ktbs

II.5) Główny kod CPV: 45333000-0
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45331100-7
45332200-5
45332000-3


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
PLN
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach: 75
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Warunek zostanie spełniony jeśli Wykonawca wykaże dysponowanie osobami zdolnymi dowykonania zamówienia tzn. Wykonawca winien dysponować osobą posiadającą uprawnieniado kierowania robotami budowlanymi w specjalności: instalacyjna w zakresie sieci,instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,przez okres co najmniej 3 lat, która będzie pełniła funkcję kierownika budowy wraz zzaświadczeniem o jej przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Robotypowinien wykonać Wykonawca dysponujący osobami z wymaganymi uprawnieniami zgodnie zPrawem Budowlanym.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Wykonawca winien posiadać opłaconą polisę OC, a w przypadku jej braku, innego dokumentupotwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresieprowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niżwartość złożonej oferty, ważną na okres realizacji zamówienia. W przypadku opłacenia polisyprzelewem należy dołączyć wyciąg z konta lub inne potwierdzenie z Banku o opłaceniu polisy.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca ubiegający się o udzieleniezamówienia wykaże, iż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, ajeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie zrealizował co najmniej 4roboty tożsame z przedmiotem zamówienia (Budowa, przebudowa wewnętrznej instalacjigazowej wraz z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania na paliwo gazowe, montażemkotła gazowego dwu-funkcyjnego z otwartą lub zamkniętą komorą spalania lub wraz zinstalacją ciepłej wody użytkowej i rozbiórką piecy kaflowych w lokalach mieszkalnych) owartości minimum 15 000,00 zł brutto każda.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Wykaz oświadczeń składanych wraz z ofertą:1) Oświadczenie Wykonawcy, że spełniania warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlegawykluczeniu - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ.A. Oświadczenie stanowi wstępne potwierdzenie spełnienia warunków, o których mowa w art.22 ust. 1 pkt 1) i 2) i musi być aktualne na dzień składania ofert.B. Oświadczenie, składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzieleniezamówienie. Oświadczenie ma potwierdzać spełnienie warunków udziału w postępowaniu,w zakresie , w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnienie tych oraz wykazać brakpodstaw do wykluczenia każdego z wykonawców.C. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania brakuistnienia wobec nich podstaw do wykluczenia oraz spełniania -w zakresie, w jakim powołujesię na ich zasoby-warunków udziału w postępowaniu zobowiązany jest do złożeniaoświadczenia, o którym mowa w rodz. Vi.1 niniejszej SIWZ dotyczącego tych podmiotów.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Wykaz dokumentów i oświadczeń, składanych na wezwanie Zamawiającego przez Wykonawcę,którego oferta została najwyżej oceniona, w wyznaczonym terminie nie krótszym niż 5 dni,aktualnych na dzień złożenia, potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1pkt 1 i 3 jeżeli Wykonawca nie wskazał miejsca pobrania i wykorzystania dokumentu lubwykorzystania dokumentu z innego postępowania prowadzonego przez Zamawiającego lubnie przesłał ich wraz z ofertą.2.1. Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu2.1.1.Dokumenty na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącegozdolności technicznej lub zawodowej2.2. Dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt.13-2281) Zamawiający informuje, że potwierdzeniem wykazania braku podstaw do wykluczenia napodstawie art. 24 ust. 1 pkt. 13-22 jest oświadczenie wykonawcy stanowiące załącznik nr 2 doSIWZ2.3 Wykaz oświadczeń i dokumentów, które mają dostarczyć Wykonawcy mający siedzibępoza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej1) Zamawiający informuje, że potwierdzeniem wykazania braku podstaw do wykluczenia napodstawie art. 24 ust. 1 pkt. 13-22 jest oświadczenie wykonawcy stanowiące załącznik nr 2 doSIWZ2.4. Wykaz oświadczeń i dokumentów, które mają dostarczyć Wykonawcy powołujący się nazasoby podmiotu trzeciego1) Zamawiający informuje, że potwierdzeniem wykazania braku podstaw do wykluczenia napodstawie art. 24 ust. 1 pkt. 13-22 jest oświadczenie wykonawcy stanowiące załącznik nr 2do SIWZ.3. Wykaz dokumentów składanych przez Wykonawcę, w celu wykazania braku podstaw dowykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, októrych mowa w art. 24 ust. 23 ustawy PZP,Wykonawca - w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na Platformie SmartPZP informacji z otwarciaofert - zobowiązany jest złożyć:1) Oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupykapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca możezłożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania zinnym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu wg wzorustanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ2)W przypadku, Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy zWykonawców zobowiązany jest do złożenia przedmiotowego oświadczenia3) Zamawiający informuje, że jeżeli w postępowaniu wpłynęła tylko jedna oferta, w takiej sytuacjiWykonawca nie będzie zobowiązany do złożenia przedmiotowego oświadczenia.4) Zamawiający informuje, że w sytuacji, gdy przedmiotowe oświadczenie zostanie złożone wrazz ofertą, Wykonawca, zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy PZP zobowiązany jest poinformowaćzamawiającego o okolicznościach, które wystąpiły po terminie otwarcia i mogą mieć wpływ naprawdziwość złożonego oświadczenia pod rygorem wykluczenia z postępowania na podstawieart. 24 ust. 1 pkt 124. Wymagania, jakie musi spełniać oferta składana przez dwa lub więcej podmiotów(Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia np. konsorcja, spółkicywilne):1) Oferta musi być podpisana w taki sposób, aby prawnie zobowiązywała wszystkichWykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia2) Wykonawcy występujący wspólnie zobowiązani są ustanowić pełnomocnika doreprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia lub doreprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy o udzielenie przedmiotowegozamówienia publicznego;3) Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z podmiotemwystępującym jako reprezentant pozostałych.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w następującej wysokości: 3000,00 PLNsłownie: (trzy tysiące złotych).2. Wadium może być wniesione w:1) pieniądzu,2) poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej,z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,3) gwarancjach bankowych,4) gwarancjach ubezpieczeniowych,5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy zdnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z2007 r. Nr 42, poz. 275 z późn. zm.).3. Wadium wniesione w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego:Bank PEKAO S.A. nr konta 18 1240 6508 1111 0000 5404 7408 z dopiskiem „wadium Zmiana sposobuogrzewania” .Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środkówpieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego, o którym mowa w ust. 3, przed upływem terminuskładania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert).4. Zamawiający informuje, że wadium wniesione w formie niepieniężnej powinno być wystawione woryginale w postaci elektronicznej i podpisane przez osoby upoważnione do wystawienia dokumentukwalifikowanym podpisem elektronicznym. Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikaćbezwarunkowe, na pierwsze pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związaniaofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościachokreślonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy PZP.Z treści gwarancji nie może pod rygorem nieważności wynikać, że zwrot oryginału gwarancji przezWykonawcę do wystawcy gwarancji powoduje utratę świadczenia.Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona.Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczetzabezpieczenia należytego wykonania umowy określa ustawa PZP.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Tak
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Tak
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
cena80,00
gwarancja20,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji Nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: Nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: Nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zamawiający podpisze umowę z wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę. Miejscempodpisania umowy będzie siedziba Zamawiającego. Umowa zawarta zostanie z uwzględnieniempostanowień wynikających z treści niniejszej specyfikacji oraz danych zawartych w ofercie. Wzórumowy stanowi załącznik nr 6 do SIWZ.2. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do zawartej umowy, na podstawie art.144 ust. 1 pkt 1-6 ustawy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-08-17, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH