Przetarg

Wymiana kompresorów sprężonego powietrza w instalacji gazów medycznych (dostawa i montaż)

25-06-2021, 13:53

Dane kontaktowe

6 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
ul. Szpitalna 2,08-530 Dęblin
tel. 815518510
fax. 815518510
e-mail: zamowienia@szpitaldeblin.pl
http:// www.szpitaldeblin.pl

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Wymiana kompresorów sprężonego powietrza w instalacji gazów medycznych (dostawa i montaż)

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: 6 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 431023467

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Szpitalna 2

1.5.2.) Miejscowość: Dęblin

1.5.3.) Kod pocztowy: 08-530

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL815 - Puławski

1.5.7.) Numer telefonu: 815518510

1.5.8.) Numer faksu: 815518510

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@szpitaldeblin.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpitaldeblin.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wymiana kompresorów sprężonego powietrza w instalacji gazów medycznych (dostawa i montaż)

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-9700fc3e-d586-11eb-b885-f28f91688073

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00095715

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-06-25

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00004032/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.4 Kompresor sprężonego powietrza (dostawa i montaż) - 2 kpl.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://szpitaldeblin.eb2b.com.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://szpitaldeblin.eb2b.com.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne korzystania z Platformy Zakupowej określa Regulamin Platformy Zakupowej (dostępny pod adresem internetowym https://platforma.eb2b.com.pl/user/terms).
Niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie:
1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 4/1 mb/s,
2) komputer klasy PC lub lub Mac, o następującej konfiguracji: pamięć RAM min. 8 GB, procesor Intel IV 4GHz, jeden z systemów operacyjnych: MS Windows 7, Mac OS x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje,
3) zainstalowana dowolna najnowsza wersja przeglądarki internetowej; w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 11.0.
4) włączona obsługa JavaScript,
5) zainstalowany program obsługujący stosowane przez wykonawcę formaty plików (np. Acrobat Reader dla plików w formacie .pdf).
Zamawiający zaleca wczytywanie na Platformę plików w maksymalnym rozmiarze do 100 MB.
Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składające się na ofertę, składane są przez wykonawcę przy użyciu zakładki „Załączniki” w trakcie etapu składania ofert/wniosków. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia, uzupełnienia, elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składane przez wykonawcę po złożeniu ofert (np. na wezwanie zamawiającego), składane są przy użyciu zakładki „Pytania/informacje”. Ewentualne wnioski o wyjaśnienie treści SWZ, wnioski o przeprowadzenie wizji lokalnej itp., także składane są przy użyciu zakładki „Pytania/informacje”. Zamawiający dopuszcza przesyłanie plików w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 570 z późn. zm.), tj. rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2247) – w szczególności w formatach: .pdf, .doc, .docx, .rtf lub .odt., xades. Zamawiający zaleca przesyłanie plików w formacie .pdf.
Zalecenia zamawiającego odnośnie podpisu elektronicznego:
a) odnośnie kwalifikowanego podpisu elektronicznego:- dla dokumentów w formacie „pdf” zaleca się podpis w formatem PAdES,- dokumenty w formacie innym niż „pdf” zaleca się podpisywać formatem XAdES.
b) odnośnie podpisu osobistego:- dla dokumentów w formacie „pdf” lub „xml” zaleca się podpis wewnętrzny (otoczony),- dokumenty w formacie innym niż „pdf” zaleca się podpisywać podpisem zewnętrznym lub otaczającym.
c) odnośnie podpisu zaufanego: wielkość dokumentów nie może przekraczać 10 MB, dostępny format podpisu „xml”.
Za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich wczytania do Platformy.
Informacja na temat specyfikacji połączenia, formatu przesyłanych danych oraz kodowania i oznaczania czasu odbioru danych:
1) szyfrowanie za pomocą protokołu TLS;
2)formularze dostępne są w formacie HTML z kodowaniem UTF-8;
3) wszelkie operacje opierają się o czas serwera i dane zapisywane są z dokładnością co do setnej części sekundy;
4) pliki oferty wczytane przez wykonawcę na Platformę i zapisane, widoczne są w Platformie jako zaszyfrowane, możliwość otwarcia plików dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez zamawiającego po upływie terminu otwarcia ofert;
5) oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi przypiętą do dokumentu elektronicznego datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss), znajdującą się po lewej stronie dokumentu w kolumnie „Data przesłania”. Ofertę sporządza się w języku polskim, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 13/LOG/2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 265994,54 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wymiana kompresorów sprężonego powietrza w instalacji gazów medycznych (dostawa i montaż).
Na przedmiot składa się dostawa urządzeń i wyposażenia opisanego w Załączniku Nr 1.1 oraz prace montażowe, instalacyjne i budowlane opisane w dokumentacji technicznej. Na dokumentację techniczną składa się projekt wykonawczy, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót oraz przedmiar robót stanowiąca Załącznik Nr 1.2 do SWZ. Wykonawca będzie zobowiązany do dostarczenia do Zamawiającego urządzeń i wyposażenia opisanego w załączniku Nr 1.1 do SWZ, a także do wykonania instalacji, montażu, prac budowlanych, a także uruchomienia wszystkich urządzeń i uzyskania niezbędnych świadectw i dopuszczeń zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, dokumentacją techniczną oraz niniejszą SWZ i wszystkimi załącznikami do niej.
Wykonawca przekaże Zamawiającemu wraz z dostawą, sporządzoną w języku polskim instrukcję obsługi dotyczącą urządzeń/sprzętu, który jest przedmiotem umowy oraz paszporty urządzeń.
Wykonawca ma obowiązek wykonania dokumentacji powykonawczej wykonanych prac adaptacyjnych i przekazania jej Zamawiającemu w 3 egzemplarzach w formie pisemnej oraz w formie elektronicznej wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych do tej dokumentacji powykonawczej w zakresie odpowiadającym potrzebom Zamawiającego i zgodnym z celem niniejszej umowy, o których mowa w § 12 wzoru umowy (załącznik nr 6 do SWZ).
Wykonawca uzyska przewidziane prawem zgody i dopuszczenia w tym w szczególności wydanych przez Wojskowy Dozór Techniczny.
Sprzęt i materiały pochodzące z demontażu zostaną zeskładowane przez Wykonawcę w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
Wykonawca ma obowiązek przeprowadzenia szkolenia personelu Zamawiającego w zakresie użytkowania przedmiotu zamówienia.
Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia nieprzerwanego zaopatrzenia szpitala w sprężone powietrze w całym okresie realizacji przedmiotu zamówienia.

4.2.6.) Główny kod CPV: 42123400-1 - Sprężarki powietrza

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45231500-0 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów sprężonego powietrza

51134000-0 - Usługi instalowania sprężarek

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 84 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający oceni oferty sumując punkty uzyskane z poszczególnych kryteriów.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów (P), będącą sumą punktów przyznanych w poszczególnych kryteriach:
P = P1 + P2, gdzie:
P1 – oznacza liczbę punktów, jakie otrzyma badana oferta za kryterium „Cena”;
P2 – oznacza liczbę punktów, jakie otrzyma badana oferta za kryterium „Warunki gwarancji i serwisu”

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Warunki gwarancji i serwisu

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit a

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit b

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit c

Art. 109 ust. 1 pkt 3

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 6

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu z postępowania;
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
a) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym - Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
b) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów - Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej - Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
d) zdolności technicznej lub zawodowej - O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali, co najmniej jedną dostawę wraz z montażem i uruchomieniem agregatów sprężarkowych o wydajności co najmniej 1 000 l/h, o wartości nie mniejszej niż 100 000,00 zł.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych:
1) odpis lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem.
2) oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust.1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, o których mowa w:
a) art. 108 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy,
b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego,
c) art. 109 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy,
d) art. 109 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy, dotyczącej ukarania za wykroczenie, za które wymierzono karę aresztu,
e) art. 109 ust. 1 pkt 3 ustawy, dotyczącej skazania za przestępstwo lub ukarania za wykroczenie, za które wymierzono karę aresztu,
f) oświadczenia wykonawcy, w zakresie art.108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów,
g) art. 108 ust.1 pkt 3 ustawy,
h) art. 108 ust.1 pkt 4 ustawy, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,
i) art. 108 ust.1 pkt 5 ustawy, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu za-kłócenie konkurencji,
j) art. 108 ust.1 pkt 6 ustawy,
k) art. 109 ust.1 pkt 1 ustawy, odnośnie do naruszenia obowiązków dotyczących płatności podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019r. poz.1170),
l) art. 109 ust.1 pkt 2 lit. b ustawy, dotyczących ukarania za wykroczenie, za które wymierzono karę ograniczenia wolności lub karę grzywny,
m) art. 109 ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy,
n) art. 109 ust.1 pkt 3 ustawy, dotyczących ukarania za wykroczenie, za które wymierzono karę ograniczenia wolności lub karę grzywny,
o) art. 109 ust.1 pkt 5-10 ustaw.
Wzór oświadczenia stanowi Załącznik Nr 7 do SWZ.
3) oświadczenie wykonawcy, w zakresie art.108 ust.1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r.o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2020r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę lub ofertę częściową, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty lub oferty częściowej niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik Nr 5 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych:
1) wykaz dostaw wykonanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; Wzór oświadczenia stanowi Załącznik Nr 8 do SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Materiały firmowe producenta potwierdzające, że oferowane urządzenia posiadają funkcjonalności i parametry opisane w załączniku Nr 1.1 Zestawienie parametrów technicznych oferowanego sprzętu.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Materiały firmowe producenta potwierdzające, że oferowane urządzenia posiadają funkcjonalności i parametry opisane w załączniku Nr 1.1 Zestawienie parametrów technicznych oferowanego sprzętu. Jeżeli wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, Zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie z zastrzeżeniem art. 107 ust. 3 ustawy PZP.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, o którym mowa w ust. 1 rozdziału XIV SWZ, składa oddzielnie każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać spełnienie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu.
2. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informację o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 1.
3. W przypadku, gdy Wykonawca nie wskaże w oświadczeniu części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom Zamawiający uzna, iż całość zamówienia Wykonawca wykona samodzielnie.
4. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. np. łącząc się w konsorcja lub spółki cywilne lub inną formę prawną.
5. Wykonawcy składający ofertę wspólną ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
6. Wykonawcy składający ofertę wspólną wraz z ofertą składają stosowne pełnomocnictwo uprawniające do wykonania określonych czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w formie oryginału pełnomocnictwa lub notarialnie poświadczonej kopii pełnomocnictwa.
7. Oferta wspólna, składana przez dwóch lub więcej Wykonawców, powinna spełniać następujące wymagania:
1) oferta wspólna powinna być sporządzona zgodnie ze SWZ;
2) sposób składania dokumentów w ofercie wspólnej - dokumenty składane przez członków konsorcjum czy wspólników spółki cywilnej, w tym oświadczenia muszą być podpisane przez wyznaczonego pełnomocnika lub osobę upoważnioną do reprezentowania danego podmiotu.
8. Zamawiający w toku prowadzonego postępowania będzie przesyłał wszelką korespondencję do pełnomocnika Wykonawców występujących wspólnie.
9. Przepisy dotyczące pojedynczego Wykonawcy mają zastosowanie do pełnomocnika, o którym mowa w ust.11 i 14 rozdziału XIV SWZ, ze skutkiem prawnym wobec wszystkich Wykonawców występujących wspólnie.
10. Przed podpisaniem umowy (w przypadku wygrania postępowania) Wykonawcy składający wspólną ofertę będą mieli obowiązek przedstawić Zamawiającemu umowę konsorcjum, zawierającą, co najmniej:
1) zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim zakresem realizację przedmiotu zamówienia oraz solidarnej odpowiedzialności za realizację zamówienia,
2) określenie szczegółowego zakresu działania poszczególnych stron umowy,
3) czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy, niż okres obejmujący realizację zamówienia oraz czas trwania gwarancji jakości i rękojmi.
11. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia na zasadach określonych w art. 58 ustawy, brak podstaw do wykluczenia musi wykazać każdy z Wykonawców oddzielnie; wobec powyższego wszystkie oświadczenia i dokumenty w zakresie braku podstaw do wykluczenia wymagane w postępowaniu składa odrębnie każdy z Wykonawców wspólnie występujących.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający zgodnie z art. 455 ustawy Pzp przewiduje możliwość prowadzenia zmian do treści zawartej umowy w przypadku:
1) wystąpienia siły wyższej (rozumianej, jako zdarzenie zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia, którego skutkom nie można było zapobiec) uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy. Za siłę wyższą warunkującą zmianę umowy uważać się będzie w szczególności powódź, pożar i inne klęski żywiołowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, działania wojenne, nagłe załamania warunków atmosferycznych, nagłe przerwy w dostawie energii elektrycznej, które mają istotny wpływ na ciągłość usług medycznych , promieniowanie lub skażenia.
2) zmiany Wykonawcy, jeżeli nowy Wykonawca ma zastąpić dotychczasowego Wykonawcę:
a) w wyniku sukcesji, wstępując w prawa i obowiązki wykonawcy, w następstwie przejęcia, połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji, dziedziczenia lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, a także nie ma na celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy, lub
b) w wyniku przejęcia przez zamawiającego zobowiązań wykonawcy względem jego podwykonawców, w przypadku, o którym mowa w art. 465 ust. 1 ustawy Pzp;
3) Zmiany w zakresie podwykonawców, wskazanych w ofercie do realizacji części zamówienia, na wniosek złożony przez Wykonawcę, z zastrzeżeniem, że jeżeli Wykonawca powołał się na spełnienie warunków udziału w postępowaniu na zasadach art. 118 ustawy Pzp, nowo wskazany podwykonawca wykaże spełnienie tych warunków;
4) gdy zaistnieje inna okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna skutkująca niemożliwością wykonania lub należytego wykonania umowy.
2. Zakres zmian umowy obejmuje w przypadku, którym mowa w ust. 3 w:
1) pkt 1. 1) – odstąpienie od umowy bez naliczania kar umownych, przedłużenie terminu realizacji umowy, zmniejszenie zakresu realizacji umowy;
2) pkt 1. 2) – zmianę wykonawcy;
3) pkt 1. 3) – zmianę podwykonawcy;
4) pkt 1. 4) – przedłużenie terminu realizacji umowy, zmniejszenie zakresu realizacji umowy, odstąpienie od umowy bez naliczania kar umownych.
5. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-07-12 09:30

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy zamieścić na Platformie pod adresem: https://szpitaldeblin.eb2b.com.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-07-12 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-08-10

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Zamawiający może najpierw dokonać badania i oceny ofert, a następnie dokonać kwalifikacji podmiotowej wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 139 ustawy PZP.

2. Zamawiający przewiduje przeprowadzenie wizji lokalnej. Obecność wykonawców na wizji jest obowiązkowa, pod rygorem odrzucenia oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 18) ustawy PZP. Zainteresowani wykonawcy są zobowiązani zgłaszać się do wizji lokalnej, uzgadniać jej termin. Wizja lokalna może być przeprowadzona nie później niż do dnia 06.07.2021r. Osobą upoważnioną do kontaktów w sprawie wizji lokalnej jest Pan Konrad KOPEĆ – Kierownik Administracyjno - Techniczny – telefon kontaktowy 601 298 306 – w godzinach 08.00-15.00.
2021-06-25 Biuletyn Zamówień PublicznychOgłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Dostawy