Przetarg

Adaptacja pomieszczeń I p. w budynku ŚUW w Katowicach przy ul. Damrota 16 na potrzeby Wydz. Spraw Obywatelskich

15-04-2022, 12:08

Dane kontaktowe

Śląski Urząd Wojewódzki
Jagiellońska 25,40-032 Katowice
e-mail: zamowieniauw@katowice.uw.gov.pl
http:// https://www.katowice.uw.gov.pl/

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Adaptacja pomieszczeń I p. w budynku ŚUW w Katowicach przy ul. Damrota 16 na potrzeby Wydz. Spraw Obywatelskich

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Śląski Urząd Wojewódzki

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000514259

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Jagiellońska 25

1.5.2.) Miejscowość: Katowice

1.5.3.) Kod pocztowy: 40-032

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22A - Katowicki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowieniauw@katowice.uw.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.katowice.uw.gov.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Adaptacja pomieszczeń I p. w budynku ŚUW w Katowicach przy ul. Damrota 16 na potrzeby Wydz. Spraw Obywatelskich

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-711ca1af-bc9a-11ec-b879-9a86e5ac3946

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00124551

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-04-15

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00079994/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 Wykonanie systemu klimatyzacji centralnej w budynku na Damrota 16 w Katowicach - etap III (parter i I piętro)

1.1.3 Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania wraz montażem nowego węzła cieplnego oraz dostosowaniem pomieszczenia stacji wymienników ciepła w budynku przy ul. Damrota 16 w Katowicach

1.1.4 Adaptacja I piętra budynku przy ul. Damrota 16 w Katowicach na cele obsługi cudzoziemców

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu
opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Informacje w tym zakresie opisano w II rozdziale SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: BAI.272.19.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest Adaptacja pomieszczeń I piętra w budynku ŚUW w Katowicach przy ul. Damrota 16 na potrzeby Wydziału Spraw Obywatelskich wraz z modernizacją stacji wymienników ciepła i instalacji CO oraz wykonaniem instalacji wentylacji, klimatyzacji, ciepła technologicznego

4.2.6.) Główny kod CPV: 45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

45331220-4 - Instalowanie urządzeń klimatyzacyjnych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 150 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie osoby pełniącej funkcję kierownika budowy - DKb

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie osoby pełniącej funkcję kierownika robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych bez ograniczeń - DKi

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Wykonawca spełni powyższy warunek jeżeli:
I. Wykaże, że wykonał min.:
 2 roboty budowlane o wartości nie mniejszej niż 2,5 mln zł brutto każda polegające na budowie, przebudowie, rozbudowie lub remoncie budynku użyteczności publicznej (w przypadku przebudowy, rozbudowy lub remontu prace te musiały się odbywać na obiekcie czynnym), zawierające w swoim zakresie prace związane z instalacją centralnego ogrzewania oraz klimatyzacji (wraz z wpięciem do sterownika centralnego) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone,
 dysponuje Certyfikatem dla przedsiębiorstwa wydanym na podstawie ustawy z 15 maja 2015r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz.U z 2015r. poz. 881).
II. Będzie dysponował osobami o następujących kwalifikacjach:
 Kierownikiem budowy - posiadającym uprawnienia budowlane do sprawowania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie do kierowania budową i robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń. Kierownik budowy musi posiadać minimum 5 letnie doświadczenie w pracy w zawodzie i posiadać uprawnienia min. od 5 lat,
 Kierownikiem robót - posiadającymi uprawnienia budowlane do sprawowania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie do kierowania budową i robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń. Kierownik robót musi posiadać minimum 5 letnie doświadczenie w pracy w zawodzie i posiadać uprawnienia min. od 5 lat,
 Kierownikiem robót - posiadającymi uprawnienia budowlane do sprawowania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie do kierowania budową i robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń. Kierownik robót musi posiadać minimum 5 letnie doświadczenie w pracy w zawodzie i posiadać uprawnienia min. od 5 lat,
 Kierownikiem robót – posiadającym uprawnienia budowlane do sprawowania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie do kierowania budową i robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych bez ograniczeń. Kierownik robót musi posiadać minimum 5 letnie doświadczenie w pracy w zawodzie i posiadać uprawnienia min. od 5 lat,
 min. 5 osobami posiadającymi certyfikat dla personelu, o którym mowa w art. 20 ustawy z dnia 15 maja 2015r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. 2015r. poz. 881) dla każdej wykonanej czynności, o której mowa w art. 20 ust. 4 powyższej ustawy.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1)oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia
z postępowania - zgodnie z załącznikiem nr 2 do SWZ;
2)Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej
samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i
konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę
częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o
przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi
przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 4 do SWZ

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 4 do SWZ;
2) Wykaz robót budowalnych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowalne zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowalne zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty – powyższy wykaz należy przedstawić wg wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SWZ;
3) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego:
a) Kierownik budowy - posiadającym uprawnienia budowlane do sprawowania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie do kierowania budową i robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń. Kierownik budowy musi posiadać minimum 5 letnie doświadczenie w pracy w zawodzie i posiadać uprawnienia min. od 5 lat,
b) Kierownik robót - posiadającymi uprawnienia budowlane do sprawowania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie do kierowania budową i robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń. Kierownik robót musi posiadać minimum 5 letnie doświadczenie w pracy w zawodzie i posiadać uprawnienia min. od 5 lat,
c) Kierownik robót - posiadającymi uprawnienia budowlane do sprawowania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie do kierowania budową i robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń. Kierownik robót musi posiadać minimum 5 letnie doświadczenie w pracy w zawodzie i posiadać uprawnienia min. od 5 lat,
d) Kierownik robót – posiadającym uprawnienia budowlane do sprawowania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie do kierowania budową i robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych bez ograniczeń. Kierownik robót musi posiadać minimum 5 letnie doświadczenie w pracy w zawodzie i posiadać uprawnienia min. od 5 lat,
e) min. 5 osób posiadających certyfikat dla personelu, o którym mowa w art. 20 ustawy z dnia 15 maja 2015r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. 2015r. poz. 881) dla każdej wykonanej czynności, o której mowa w art. 20 ust. 4 powyższej ustawy
wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – powyższy wykaz należy przedstawić wg wzoru stanowiącego załącznik nr 8 do SWZ;

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

1) W przypadku zastosowania materiałów, urządzeń, wyrobów lub rozwiązań równoważnych, Wykonawca zobowiązany jest do ich wskazania w ofercie oraz do złożenia wraz z ofertą kart technicznych lub innych dokumentów potwierdzających, że oferowane rozwiązania równoważne spełniają wymagania Zamawiającego opisane w przedmiocie zamówienia.
2) Jeżeli Wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, Zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie. Postanowienia w zdaniu poprzedzającym nie stosuje się, jeżeli przedmiotowy środek dowodowy służy potwierdzeniu zgodności z cechami lub kryteriami określonymi w opisie kryteriów oceny ofert lub, pomimo złożenia przedmiotowego środka dowodowego, oferta podlega odrzuceniu albo zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.
3) Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści przedmiotowych środków dowodowych.
4) Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty przedmiotowe środki dowodowe w postaci Tabeli porównawczej parametrów urządzeń klimatyzacyjnych stanowiącej załącznik nr 9 do SWZ.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

W przypadku zastosowania materiałów, urządzeń, wyrobów
lub rozwiązań równoważnych, Wykonawca zobowiązany jest do ich wskazania w ofercie oraz do
złożenia wraz z ofertą kart technicznych lub innych dokumentów potwierdzających, że
oferowane rozwiązania równoważne spełniają wymagania Zamawiającego opisane w
przedmiocie zamówienia. Tabela porównawcza parametrów urządzeń klimatyzacyjnych stanowiącej załącznik nr 9 do SWZ

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty w postaci elektronicznej.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania, w tym oświadczenie dotyczące przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
4. Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o którym mowa w art. 112 ust. 2 pkt 2 ustawy, jest spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje roboty budowlane, dostawy lub usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane.
5. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
6. W przypadku, o którym mowa w ust. 4 i 5, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają odpowiednio do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

3. Zmiany postanowień zawartej umowy, mogą wynikać z następujących okoliczności:
a) zmian regulacji prawnych obowiązujących w dniu podpisania umowy a związanych z realizacją niniejszej umowy,
b) za zgodą Zamawiającego, zmiana terminu wykonania z powodu okoliczności niezawinionych przez Wykonawcę, należycie udowodnionych,
c) zaistnieją zdarzenia siły wyższej, które uniemożliwiłyby terminowe wykonanie zobowiązań (strony mogą wówczas ustalić odpowiednio zmieniony termin wykonania przedmiotu umowy),
d) wskazanych w § 14 umowy,
e) w przypadkach określonych w art. 455 ust.1 pkt. 1-4 i ust. 2 ustawy PZP,
f) wskazanych w § 5 ust. 8 umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-05-04 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Platforma miniPortal

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-05-04 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

4. WYKONAWCY ZAGRANICZNI
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów o których mowa w rozdziale IX (dokumenty w zakresie określonym w art. 108 ustawy Pzp) składa informację z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt. 1,2,4 – powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem.
Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w poprzednim akapicie, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt. 1,2,4, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy – wystawione z odpowiednią datą wymaganą dla tych dokumentów.
Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.